Automobilio nuomos ir tarpininkavimo paslaugų sutartis

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši Automobilio nuomos ir tarpininkavimo paslaugų sutartis (toliau – Sutartis) yra laikoma tarp UAB „Intelligent Communications“ kaip daugiaplatformės programos „Trafi“ (toliau – Trafi) administratorės, juridinio asmens kodas 300882953, buveinės adresas Labdarių g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – Tarpininkas), kuri teikia Automobilių nuomos tarpininkavimo paslaugą, ir Jūsų kaip Automobilio Nuomininko sudaryta sutartimi, kuri reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Trafi, Automobilio rezervacijos vykdymo tvarką, Automobilio naudojimo tvarką, reikalavimus Automobilį naudojantiems asmenims ir su tuo susijusius Nuomininko įsipareigojimus, Automobilio apžiūros sąlygas bei kitas su Automobilio naudojimu susijusias sąlygas.

1.2 Naudodamiesi Trafi teikiamomis Transporto priemonių nuomos tarpininkavimo paslaugomis Jūs sutinkate laikytis šios Sutarties.

1.3 Jeigu nesutinkate su šia bet kuria iš šioje Sutartyje esančių nuostatų, Jūs neturite teisės naudotis Tarpininko teikiamomis Automobilio nuomos tarpininkavimo paslaugomis.

2. SĄVOKOS

2.1 Nuomotojas – UAB Ride Share, juridinio asmens kodas 304136890, PVM m.k. LT100009823012, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, kuris yra „Spark“ Automobilių nuomos paslaugų teikėjas.

2.2 Tarpininkas – šios Sutarties šalis nurodyta kaip „Tarpininkas“.

2.3 Nuomininkas – tai Jūs kaip veiksnus fizinis asmuo, turintis galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galiojantį ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus, su galiojančia ir neužblokuota asmenine paskyra Trafi. Tarpininkas jums suteikia teisę savo (Nuomininko) vardu sąskaita bei atsakomybe, prisijungus prie Trafi paskyros, išsinuomoti iš Nuomotojo ir naudotis Automobiliais. Užsiregistruodamas Trafi ir pradėdamas naudotis Automobiliu Nuomininkas kiekvieną kartą atitinkamu veiksmu besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę naudotis Automobiliu pagal Sutarties ir Taisyklių sąlygas. Kol Tarpininkas nėra deaktyvavęs (atjungęs) Nuomininko iš Trafi, iki to momento laikoma, kad Nuomininkas naudojasi Automobiliais savo atsakomybe, savo vardu ir sąskaita.

2.4 Sutartis – tai ši Automobilio nuomos ir paslaugų sutartis, sudaryta tarp Tarpininko ir Nuomininko.

2.5 Taisyklės – tai Nuomos ir paslaugų teikimo taisyklės, su kuriomis Nuomininkas privalo besąlygiškai sutikti, norėdamas išsinuomoti Automobilį.

2.6 Trafi – tai „Android“, „iOS“ sistemose bei internetu teikiama daugiaplatformė paslauga, kurioje naudojami realaus laiko duomenys ir kuri padeda Nuomininkui rasti geriausią įmanomą būdą, kaip viešuoju transportu, naudojantis dalijimosi automobiliais paslaugomis, pavėžėjimo paslaugomis, dviračiu ar pėsčiomis nuvykti „nuo durų iki durų“, kurios pagalba atliekama Automobilių rezervacija, atrakinimo, užrakinimo ir/arba kiti susiję veiksmai.

2.7 Automobilis – tai elektra varoma transporto priemonė, kurią Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

2.8 Automobilio naudojimo terminas – tai laiko tarpas nuo Automobilio atrakinimo Nuomininkui pasirinkus komandą „Atrakinti“ Trafi ekrane iki Automobilio grąžinimo į Taisyklėse nurodytą vietą ir Automobilio nuomos užbaigimo pasirinkus komandą „Užrakinti”, naudojant Trafi.

2.9 Automobilio sistema – tai Automobilyje įdiegta elektroninė sistema, kuri fiksuoja Automobilio buvimo vietą, Automobilio nuvažiuotą atstumą, Automobilio naudojimo laiką ir kitus su Automobiliu bei jo naudojimu susijusius duomenis ir juos persiunčia Nuomotojui bei Tarpininkui.

2.10 Baudų sąrašas – tai Taisyklių Priede Nr. 1 numatytas netesybų už netinkamą Sutarties bei Taisyklių vykdymą ar jos nevykdymą, sąrašas.

2.11 Kainoraštis – tai Trafi skelbiami Nuomotojo Automobilio Nuomos ir Paslaugų mokesčio dydžiai bei kitų mokesčių dydžiai.

2.12 Paslaugos – tai Automobilio techninės priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninio aptarnavimo) paslaugos, transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės ir transporto priemonės (KASKO) draudimas, visos Automobilio eksploatacijai reikiamos medžiagos (pvz., elektra, langų plovimo skystis).

2.13 Įkrovimo stotelė – tai Automobilių elektros įkroviklis, esantis Trafi nurodytose vietose, iš kurių Nuomininkas gali pasiimti Automobilį ir/arba į kurias jį grąžina. Įkrovimo stotelių sąrašas taip pat yra nurodytas Tinklapyje.

2.14 Tinklalapis – tai Tarpininko interneto tinklapis, esantis adresu www.trafi.com.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1 Tarpininkui, Nuomotojo vardu sudarius šią Sutartį su Nuomininku:

3.1.1 Nuomotojas įsipareigoja suteikti Nuomininkui nuomos teise laikinai valdyti ir naudotis Nuomotojo techniškai tvarkingus ir tinkamus eksploatavimui Automobilius;

3.1.2 Nuomininkas įsipareigoja naudotis Automobiliu, remiantis Sutartyje numatytomis sąlygomis, mokėti už jį nuomos mokestį bei mokestį už Paslaugas;

3.1.3 Tarpininkas įsipareigoja suteikti galimybę Nuomininkui, naudojantis Trafi, išsinuomoti iš Nuomotojo Automobilį, taip pat Nuomotojo vardu surinkti visus su Automobilių nuoma susijusius mokėjimus.

3.2 Nuomininko sutikimas su šia Sutartimi yra laikomas Sutarties sudarymu. Sutikęs su šia Sutartimi Nuomininkas privalo vadovautis jos nuostatomis. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas nesutinka su visa ar bet kuria šios Sutarties dalimi, jis neturi teisės nuomoti Nuomotojo siūlomų Automobilių, pasitelkdamas Trafi.

3.3 Norėdamas pradėti naudotis Automobiliais Nuomininkas privalo būti susikūręs Trafi profilį bei jame nurodyti šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, mokėjimo kortelės bei galiojančio vairuotojo pažymėjimo duomenis, tam, kad Tarpininkas patikrintų Nuomininko teisę naudoti Transporto priemonėmis ir vykdytų savo, kaip Tarpininko, prievoles.

3.4 Prisijungimo prie Trafi duomenys suteikiami tik Nuomininkui, todėl šiuos duomenis Nuomininkas privalo saugoti ir niekam jų neatskleisti.

3.5 Nuomininkas privalo nedelsiant informuoti Tarpininką bendruoju informacijos telefonu, el. paštu ar vidine Trafi žinučių teikimo sistema, jeigu praranda prisijungimo duomenis arba jie tampa žinomi tretiesiems asmenims. Tarpininkas gavęs Nuomininko pranešimą, įsipareigoja nedelsiant, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas užblokuoti Nuomininko prisijungimą prie Trafi.

3.5.1 Nuostoliai, atsiradę po to, kai Tarpininkui buvo pateiktas nurodytas pranešimas ir pasibaigia numatytas blokavimo terminas, tenka Tarpininkui, išskyrus atvejus, jeigu nuostoliai atsirado dėl Nuomininko nesąžiningų veiksmų.

3.5.2 Jei nuostoliai atsirado pasinaudojus prisijungimo duomenimis iki pranešimo pateikimo Tarpininkui arba iki pasibaigiant numatytam blokavimo terminui, laikoma, kad nuostoliai atsirado dėl Nuomininko didelio neatsargumo, jei Nuomininkas neįrodo kitaip, ir juos atlyginti privalo Nuomininkas.

3.6 Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad, naudojantis kompiuterine, programine ar kitokia įranga, kuria jungiamasi prie Trafi, būtų laikomasi visų racionalių saugumo priemonių, įskaitant antivirusines programas, ir yra atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias dėl nepakankamos naudojamų kompiuterinių ar kitų sistemų apsaugos.

3.7 Tuo atveju, jei Nuomininko vardu bei Trafi paskyra naudojasi trečiasis asmuo, Nuomininkas yra pilnai atsakingas už visus veiksmus, kurie buvo atlikti šio trečiojo asmens bei prisiima visą atsakomybę už šį asmenį, jo veiksmus ar neveikimą bei tai, kad būtų laikomasi šios Sutarties ir visų kitų nuostatų, politikų ir sąlygų, pateiktų Trafi.

3.8 Automobilio rezervacijos vykdymo tvarka, Automobilio naudojimo tvarka, Automobilio apžiūros sąlygos, Automobilio trūkumų ir neatitikimų sąlygos bei kitos su Automobilio nuoma ir Paslaugomis susijusios sąlygos yra numatytos Nuomos ir paslaugų teikimo taisyklėse (t. y. Taisyklėse). Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų pranešęs apie tai Tarpininkui, o šis atitinkamai Nuomininkui jo nurodytu el. paštu ar vidine Trafi žinučių sistema.

3.9 Kiekviename Automobilyje yra Automobilio užvedimo raktas, Automobilio registracijos liudijimas, techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita), transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ir draudimo taisyklės. Volkswagen e-up! markės Automobiliuose papildomai yra GARMIN navigacijos prietaisas ir antro tipo (Type 2) įkrovimo laidai. Nissan Leaf markės Automobiliuose yra trečio tipo (Type 3) įkrovimo laidai.

3.10 Prieš pradėdamas naudotis Automobiliu, Nuomininkas įsipareigoja Automobilį apžiūrėti, ir nustatęs, kad yra akivaizdžių išoriškai matomų Automobilio pažeidimų arba trūksta 3.9. p. nurodytų Automobilio priedų, turi apie tai pranešti Nuomotojui Taisyklėse numatyta tvarka. Priešingu atveju laikoma, kad visi pažeidimai atsirado Nuomininko Automobilio naudojimo metu ir už juos atsakingas yra Nuomininkas.

3.11 Pasinaudojęs Automobiliu, Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Automobilį į Taisyklėse nurodytą vietą tokios būklės, kokios Nuomininkas jį pasiėmė, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.

4. AUTOMOBILIO EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

4.1 Nuomininkas įsipareigoja naudotis Automobiliu kaip atidus ir rūpestingas savininkas, naudoti jį tik pagal tiesioginę paskirtį, nepažeidžiant Sutarties ir Taisyklių reikalavimų.

4.2 Nuomininkas įsipareigoja laikytis Automobilio gamintojo nustatytų Automobilio eksploatavimo reikalavimų, instrukcijų bei rekomendacijų, teisės aktais nustatytų Kelių eismo taisyklių bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų. Nuomininkas taip pat įsipareigoja laikytis tų Automobilio eksploatavimo reikalavimų, kurie nors ir aukščiau nepaminėti, tačiau laikomi įprastais tokio pobūdžio turto naudojimui.

4.3 Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant pranešti Nuomotojui Trafi nurodytu telefonu ir atitinkamai valstybinei institucijai (pvz., policijai, gaisrinei tarnybai), jeigu Automobilis yra prarandamas, sunaikinamas, sužalojamas (sugadinamas), sugenda ar kitaip tampa netinkamu naudoti, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės, trukdančios valdyti ir naudoti Automobilį ir/arba užtikrinti normalias jo eksploatavimo sąlygas.

4.4 Nuomininkas neturi teisės be išankstinio raštiško Tarpininko ir/arba Nuomotojo sutikimo Automobilio subnuomoti, perduoti savo teises ir pareigas pagal Sutartį arba perduoti Automobilį ir leisti/sudaryti sąlygas juo naudotis kitam asmeniui.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1 Nuomininkas yra visiškai atsakingas už Automobilį visą Automobilio naudojimo terminą. Automobilio naudojimo terminu Nuomininkui tenka Automobilio padidinto pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė.

5.2 Automobiliai yra Nuomotojo nuosavybė, todėl Nuomotojas yra visiškai atsakingas už Nuomininkui pateikiamo Automobilio tinkamumą naudoti pagal paskirtį, išankstinius Automobilio gedimus bei visus kitus techninius Automobilio reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas patiria žalą dėl nuo jo nepriklausomų aplinkybių, kurioms turėjo įtaką Automobilio gedimai ar netinkamas paruošimas naudoti, Nuomotojas tiesiogiai atsako prieš Nuomininką.

5.3 Nuomininkas neatsako už Automobilio gedimus, kurie atsirado Automobilio eksploatavimo metu ir yra ankstesnio Automobilio eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Nuomininkas nedelsiant apie juos informavo Nuomotoją Trafi nurodytu telefonu ir vykdė Nuomotojo duotas instrukcijas.

5.4 Jeigu Automobilio naudojimo terminu Automobilis sužalojamas (sugadinamas) arba prarandamas (įskaitant, bet neapsiribojant, Automobilio konfiskavimą), prarandami ar sužalojami (sugadinami) Automobilio priedai (pvz., užvedimo raktas), Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui Baudų sąraše numatytą baudą ir atlyginti Nuomotojui padarytą žalą bei nuostolius, jeigu jų neatlygina Automobilį apdraudusi draudimo bendrovė. Šiuo atveju neturi įtakos priežastys, dėl kurių draudimo bendrovė nuostolių neatlygina (besąlyginė išskaita, nedraudiminis įvykis ar kt.).

5.5 Jeigu naudojant Automobilį jis išpurvinamas daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje), Nuomininkas privalo atlyginti Automobilio plovimo, salono valymo išlaidas.

5.6 Tuo atveju, jeigu dėl Nuomininko kaltės, naudojantis Automobiliu, arba dėl tokio naudojimosi atsiradusių aplinkybių Automobilis yra konfiskuojamas, sulaikomas, netenkama arba yra apribojamos bet kokios kitos teisės į jį, Nuomininkas iki Automobilio grąžinimo Nuomotojui privalo vykdyti visas Sutarties sąlygas, susijusias su šiuo Automobiliu. Nuomininkas taip pat privalo atlyginti visus Nuomotojo ir Tarpininko nuostolius, patirtus dėl šiame Sutarties punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo.

5.7 Nuomininkas įsipareigoja vykdyti Automobilį apdraudusios draudimo bendrovės nustatytų draudimo taisyklių reikalavimus. Draudimo taisyklės yra kiekviename Automobilyje.

5.8 Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą tretiesiems asmenims Automobilio naudojimo terminu. Jeigu Nuomininkas netinkamai eksploatuos Automobilį ar kitaip pažeis šią Sutartį ir dėl to Nuomotojas ir/arba Tarpininkas patirs nuostolių (pvz., mokesčių ar baudų valstybinėms institucijoms ar tretiesiems asmenims ir kt.), Nuomininkas įsipareigoja juos atlyginti atitinkamai nuostolius patyrusiam Nuomotojui ir/arba Tarpininkui. Nuomininkas patvirtina ir sutinka, jog visa Nuomotojo ir/arba Tarpininko turima Nuomininko asmeninė informacija gali būti perduodama valstybės institucijoms, antstoliams ir/arba kitiems asmenims mokesčių ar baudų sumokėjimo ir išieškojimo tikslais.

5.9 Tarpininkui pareikalavus, Nuomininkas už bet kurį Sutartyje ar Taisyklėse numatyto įsipareigojimo nevykdymą ar pažeidimą įsipareigoja sumokėti Nuomotojui 30,- EUR (trisdešimties eurų) dydžio baudą, jeigu Baudų sąraše ar kitose Sutarties ar Taisyklių nuostatose už atitinkamą pažeidimą nenumatyta kitokia atsakomybė.

5.10 Jeigu Sutartyje nenumatyti kitokie terminai, netesybas (baudas ir delspinigius) bei nuostolius, kompensacijas ir kitas sumas Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo gavimo.

5.11 Už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos.

5.12 Nuomininkas, tinkamai neįvykdęs Sutarties ir/arba pateikęs neteisingus patvirtinimus ir/arba garantijas, greta kitų nuostolių privalo visiškai atlyginti Nuomotojo ir/arba Tarpininko nuostolius, atsiradusius dėl skolos išieškojimo ar kitų veiksmų, susijusių su Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimu, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinių paslaugų ir/arba skolos išieškojimo išlaidas.

5.13 Sutarties 5.3-5.11. punktuose nurodytas netesybas (baudas ir delspinigius), Nuomos mokestį, visus kitus su Automobilio bei Trafi naudojimu susijusius mokesčius ir/ar mokėjimus Nuomotojo vardu surenka Tarpininkas.

5.14 Jeigu Nuomotojas neužtikrina Nuomininko rezervuoto Automobilio nuomos (t. y. rezervuoto Automobilio arba kito Automobilio Nuomininko rezervuotu metu nėra pasirinktoje Automobilio paėmimo vietoje arba Automobilis yra techniškai netvarkingas ir jo negalima eksploatuoti) ir šios aplinkybės paaiškėja iki Automobilio nuomos pradžios, Nuomotojas įsipareigoja grąžinti Nuomininkui visą jo iš anksto sumokėtą Automobilio rezervacijos ir nuomos mokestį už atitinkamą rezervaciją ir važiavimą, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

5.15 Jeigu, Nuomininkui pradėjus naudotis Automobiliu, Automobilis sugenda ir jo negalima eksploatuoti, Nuomotojas įsipareigoja grąžinti Nuomininkui visą jo sumokėtą Automobilio nuomos mokestį už atitinkamą važiavimą ir sumokėti baudą, lygią 10 (dešimčiai) procentų nuo grąžinamos sumos, jeigu Nuomininkas ir Nuomotojas nesusitaria kitaip.

5.16 Nuomotojas atsako už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Nuomininkui padarytus tiesioginius nuostolius. Nuomotojas ir Tarpininkas neatsako už vietos savivaldos institucijų, kitų Automobilių naudotojų, taip pat kitų trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Nuomotojas ir Tarpininkas taip pat neatsako už nuostolius, kuriuos Nuomininkas patiria ar gali patirti dėl Automobilio neefektyvaus naudojimo, ir už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Automobilis neatitiko Nuomininko lūkesčių. Bet kokiu atveju Nuomotojas ir Tarpininkas neatsako už jokius netiesioginius nuostolius, o pagal Sutartį atlyginami nuostoliai negali būti didesni nei suma, kurią, padengiant šiuos nuostolius, išmokėtų jo civilinę atsakomybę apdraudusi draudimo bendrovė.

5.17 Nuomotojas ir Tarpininkas jokiais atvejais neatsako už Automobilyje Nuomininko paliktus daiktus.

6. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

6.1 Nuomininkas moka Nuomotojui nuomos mokestį už naudojimąsi Automobiliu (šioje Sutartyje – Nuomos mokestis) pagal Automobilio rezervavimo metu galiojantį Kainoraštį.

6.2 Automobilio naudojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo Automobilio atrakinimo pasirinkus komandą „Atrakinti“ naudojant Trafi, iki Automobilio grąžinimo į Taisyklėse nurodytą vietą ir Automobilio nuomos užbaigimo pasirinkus komandą „Užrakinti“ Trafi ekrane momento.

6.3 Nuomininkas užbaigęs kelionę įsipareigoja atsiskaityti pagal šią Sutartį nedelsiant, naudojantis Trafi užregistruota mokėjimo kortele. Nepertraukiamai naudojant Automobilį tokį laiko tarpą, kuriam suėjus pasiekiama Automobilio paros nuomos kaina pagal Kainoraštyje nurodytus įkainius, Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant atsiskaityti už Automobilio naudojimo laiką nepaisant to, jog Automobilio nuoma vis dar yra tęsiama. Nuomininkas patvirtina, kad jis turi teisę naudotis mokėjimo kortele, kurią jis užregistravo Trafi, ir joje yra pagal Sutartį mokėtinų sumų sumokėjimui reikiama lėšų suma.

6.4 Trafi užregistruota mokėjimo kortelė turi leisti atlikti automatinius nuskaitymus nuo su kortele susietos sąskaitos. Už suteiktas paslaugas Tarpininkas nuskaito pinigus iš aukščiau nurodytos kortelės automatiškai. Jeigu, Nuomininkui naudojantis Automobiliu, Automobiliui dėl Nuomininko kaltės yra padaroma žala ar/ir Nuomininkui iš Sutarties kyla pareiga atlyginti kitus nuostolius ar/ir sumokėti netesybas, tokiu atveju Tarpininkas, Nuomotojo vardu, turi teisę automatiškai nuskaityti nuo mokėjimo kortelės Sutartyje nurodytą sumą. Nuomininkas sutinka, kad Tarpininkas Nuomotojo vardu gali rezervuoti lėšas mokėjimo kortelėje iki pilnos numatomų mokėjimų sumos ir nurašyti nuo Trafi nurodytos mokėjimo kortelės visas sumas, kurias Nuomininkas privalo sumokėti pagal Sutartį.

6.5 Mokesčiai yra apskaičiuojami, vadovaujantis Trafi ir Automobilio sistemos duomenimis. Tarpininkas, remdamasis iš Trafi ir Automobilio sistemos gautais duomenimis, sudaro ir pateikia Nuomininkui PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Nuomininkas gali peržiūrėti Trafi skiltyje „Mano kelionės“. Nuomininkas, gavęs sąskaitas, privalo per 3 (tris) darbo dienas patikrinti, ar sąskaitose nurodyti duomenys yra teisingi, bei raštu informuoti Tarpininką apie pastebėtus neatitikimus. Bet kokio pobūdžio pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodyta informacija, Nuomininkas privalo pateikti per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo sąskaitos gavimo dienos. Nuomininkui nepateikus pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, laikoma, kad Nuomininkas su pateikta sąskaita sutinka. Sąskaita už naudojimąsi Automobiliu yra išrašoma tam asmeniui, kurį Nuomininkas nurodė prieš pradėdamas naudotis Automobiliu, ir nėra keičiama.

6.6 Nuomininkas supažindintas ir sutinka, jog Automobilio atrakinimas arba užrakinimas (kiekvienas veiksmas atskirai) dėl ryšio operatorių gali užtrukti iki 1 (vienos) minutės, ir šis laikas yra įtraukiamas į laiką, už kurį skaičiuojamas Nuomos mokestis.

6.8 Kainoraštis gali būti vienašališkai pakeistas Tarpininko ir/arba Nuomotojo, apie tai pranešus Naudotojui Trafi žinute.

6.9 Kai Nuomotojas turi pareigą grąžinti Nuomininkui bet kokias jo sumokėtas sumas, jos grąžinamos Tarpininko į tą pačią mokėjimo kortelę arba banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas Nuomininko mokėjimas, jeigu Nuomotojas ir Nuomininkas nesusitaria kitaip.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

7.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja neterminuotai.

7.2 Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti šią Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

7.3 Tarpininkas turi teisę nedelsdamas sustabdyti Sutarties vykdymą, atšaukti Nuomininko rezervacijas ir blokuoti Nuomininko prieigą prie Trafi, jeigu Nuomininkas nesilaiko Sutarties ir/ar Taisyklių sąlygų.

7.4 Tarpininkas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, įspėdamas apie tai Nuomininką raštu ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Nuomininkas iš esmės pažeidžia šią Sutartį. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma (įskaitant, bet neapsiribojant): vėlavimas sumokėti bet kokią mokėtiną sumą daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų; pakartotinis bet kurios šioje Sutartyje numatytos 7 prievolės neįvykdymas ar netinkamas vykdymas; jeigu Nuomininkas naudojasi Automobiliu nesilaikydamas Taisyklių arba tyčia atlieka nesąžiningus veiksmus, kurie kenkia ar gali pakenkti Automobilio, Automobilio sistemos ir/arba Trafi veikimui.

7.5 Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1 Šalys susitaria, kad Tarpininkas bei Nuomotojas turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas bet kuriam trečiajam asmeniui, informuodamas apie tai Nuomininką Trafi vidine žinučių teikimo sistema arba elektroniniu paštu.

8.2 Šalys susitaria, kad ši Sutartis, Nuomininko patvirtinta Trafi, laikoma sudaryta ir galiojančia bei turi tokią pat teisinę galią kaip ir pasirašytas popierinis sutarties variantas. Sutartis bei Taisykles yra abiem Šalims privalomi dokumentai.

8.3 Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ir/arba galiojimu, pirmiausia turi būti sprendžiamas dvišalių derybų būdu, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais. Šalims nepavykus susitarti derybomis per 20 (dvidešimt) dienų nuo rašytinio pasiūlymo pradėti derybas gavimo dienos arba bet kuriai iš Šalių nusprendus, kad tęsti derybas netikslinga, ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Tarpininko buveinės vietą (sutartinis teismingumas).

8.4 Sutarties sudarymui, vykdymui, pasibaigimui, aiškinimui, ginčų sprendimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.5 Šioje Sutartyje nurodytos sąlygos gali būti keičiamos Tarpininko vienašališkai, apie jų pakeitimą informuojant Nuomininką (pakeista Sutartis yra skelbiama Trafi). Dėl šios priežasties Nuomininkui rekomenduojama su Sutartimi susipažinti prieš kiekvienos Automobilio nuomos pradžią.

9. NUOMININKO PATVIRTINIMAI

9.1 Patvirtinu, kad mano Tarpininkui pateikti duomenys, reikalingi šiai Sutarčiai sudaryti, yra tikri, tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims, įsipareigoju nedelsdamas juos atnaujinti. Tarpininkas jokiais atvejais nebus atsakingas už žalą, atsiradusią man ir/arba tretiesiems asmenims dėl to, kad aš nurodžiau neteisingus ir/arba neišsamius asmens duomenis arba nepakeičiau ar nepapildžiau duomenų jiems pasikeitus.

9.2 Patvirtinu, kad esu išsamiai susipažinęs su Sutartimi, Taisyklėmis ir Baudų sąrašu, jų sąlygos man išaiškintos prieš pasirašant Sutartį, sutinku su šiomis sąlygomis.

9.3 Susipažinau ir sutinku su pavėluotų įsipareigojimų vykdymo pasekmėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybomis, Sutarties nutraukimo pagrindais, nuostolių atlyginimo pagrindais ir tvarka.

9.4 Patvirtinu, kad esu susipažindinęs su galima naudojimosi elektroniniais kanalais rizika.

9.5 Pasirašydamas šią Sutartį duodu Tarpininkui sutikimą tvarkyti mano asmens duomenis (mano pateiktus ir/arba gautus iš trečiųjų asmenų) automatiniu ar kitokiu būdu Sutarties administravimo ir vykdymo tikslais, taip pat kitais tikslais, dėl kurių esu išreiškęs ar ateityje išreikšiu savo sutikimą. Detali informacija apie Tarpininko tvarkomus duomenis skelbiami Tarpininko privatumo politikoje.

9.6 Žinau ir sutinku, kad Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu Tarpininkas turi teisę rinkti, vertinti ir kitaip tvarkyti visus teisėtai prieinamus mano duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant, asmens kodą, kredito reitingą ir kt.) mokumo tikrinimo, įsiskolinimo valdymo ir/ar išieškojimo tikslais. Man nevykdant finansinių įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį ir nepašalinus šio pažeidimo po pateikto įspėjimo, Tarpininkas, laikydamasis teisės aktų nustatytos atitinkamų duomenų tvarkymo bei perdavimo tvarkos, turi teisę šias aplinkybes paviešinti arba/ir perduoti mano įsiskolinimo bei asmens duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant, asmens kodą) teisėtą interesą turintiems asmenims, jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams, įsiskolinimo valdymo ir/ar išieškojimo tikslais.

9.7 Sutinku, kad Tarpininkas turi teisę taikyti skolos priverstinio išieškojimo procedūrą, tame tarpe be atskiro mano sutikimo perleidžiant reikalavimo teisę trečiajam asmeniui (skolų išieškojimo įmonei ar kt.). Papildomos Tarpininko išlaidos, susijusios su įsiskolinimų išieškojimu, turi būti atlygintos mano sąskaita.

9.8 Sutinku, kad Tarpininkas mano asmens duomenis ir informaciją teiktų duomenų gavėjams, susijusiems su Tarpininku (t. y. Nuomotojui, dukterinėms ar patronuojančioms bendrovėms, valstybės įstaigoms ir institucijoms), esantiems ir veikiantiems Lietuvos Respublikoje ir/arba už jos teritorijos ribų (tiek Europos Sąjungos valstybėse narėse, tiek kitose valstybėse), tačiau tik šios Sutarties arba Tarpininko sutarčių su atitinkamais asmenimis tinkamo vykdymo tikslais.

9.9 Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) apie teisę nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat apie kitas savo teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

9.10 Patvirtinu, kad susipažinau su Automobilio draudimo taisyklėmis, jose numatytais nedraudiminiais įvykiais bei atvejais, kada draudimo bendrovė turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti. Žinau, kad Automobilio draudimo besąlyginė išskaita (franšizė) yra 300,- EUR (trys šimtai eurų), o vagystės rizikai – 10 (dešimt) procentų, bet ne mažiau kaip 300,- EUR (trys šimtai eurų).

9.11 Patvirtinu, kad man yra žinomi atvejai, kada pagal Automobilio draudimo taisykles draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į kaltininką.

9.12 Patvirtinu, kad susipažinau su Automobilio sistemos veikimo principu, jos renkamais ir perduodamais duomenimis bei jų rūšimis, ir neprieštarauju, kad šie duomenys būtų renkami ir naudojami Sutarties vykdymo tikslais; sutinku pripažinti Automobilio sistemos pateikiamus duomenis tikrais bei teisingais ir kad šie duomenys būtų naudojami ir laikomi patikimais, apskaičiuojant mokamą Nuomos mokestį. Taip pat sutinku, kad šiais duomenimis gali būti naudojamasi kaip įrodinėjimo priemone teisme ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose.