Trafi lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šie lietošanas noteikumi kopā ar visiem citiem papildu nosacījumiem un informāciju, kas var tikt sniegta sniedzot pakalpojumus (turpmāk – Noteikumi), tiek uzskatīti starp Trafi Ltd., kas dibināta un darbojas saskaņā ar Apvienotās Karalistes likumiem, uzņēmuma kods 9326640, reģistrēta atrašanās vieta WEWORK SOUTH BANK CENTRAL, 30 Stamford Street, Londona SE1 9LQ, Apvienotā Karaliste (turpmāk – Sabiedrība), kā daudzplatformu programmas “Trafi” īpašnieces un administratores (turpmāk – Trafi), un Jums, kā Trafi lietotāja, sastādīto līgumu, kas regulē Jūsu Trafi lietošanu, un informē Jūs par Sabiedrības darbībām, kas saistītas ar informāciju, kuru Sabiedrība var apkopot, izmantojot Sabiedrības mājas lapu www.trafi.com un Sabiedrības piedāvātās programmatūras.

1.2 Izmantojot Trafi, Jūs piekrītat ievērot tālāk izklāstītos Noteikumus un nosacījumus. Ja Jūs nepiekrītat kādam no šiem noteikumiem, Jums nav tiesību izmantot Trafi vai citus Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.

2. Trafi pakalpojumu apjoms

2.1 Trafi ir “Android”, “iOS” sistēmās un internetā sniedzams daudzplatformu pakalpojums, kurā tiek izmantoti reāllaika dati un kas palīdz Jums atrast vislabāko iespējamo veidu kā ar sabiedrisko transportu, izmantojot kopbraukšanas pakalpojumu, pavešanas pakalpojumus, ar velosipēdu vai ar kājām aiziet “no durvīm uz durvīm”. Sabiedriskā transporta, pavešanas, kopbraukšanas vai citus mobilitātes pakalpojumus (turpmāk – Transporta pakalpojumi) sniedz Transporta pakalpojumu sniedzēji (turpmāk – Transporta pakalpojumu sniedzēji). Sabiedrība sniedz tikai starpniecības pakalpojumus un nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīta par sabiedriskā transporta, kopbraukšanas, taksometru pakalpojumu sniedzēja vai jebkuru citu iespējamo transporta pakalpojumu sniedzēju.

2.2 Sabiedrība, kāTrafi īpašniece, sniedz starpniecības pakalpojumus. Pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par pakalpojumu sniegšanu un ievēro pašu noteiktos noteikumus, termiņus un politiku. Tikmēr Sabiedrība Jums piedāvā visaptverošu palīdzības sistēmu, kas paredzēta jebkuru ar Transporta pakalpojumiem saistītu jautājumu risināšanai. Plašāku informāciju par palīdzības pakalpojumiem skatīt šo Noteikumu 3.2.4. punktā un 8.sadaļā “Strīdu risināšana”.

2.3 Ar Transporta pakalpojumu sniegšanas noteikumiem varat iepazīties konkrēti Transporta pakalpojumam paredzētajā Trafi sadaļā. Pasūtot Transporta pakalpojumus, Jūs uzņematies saistības ievērot ar šiem Transporta pakalpojumiem saistītus īpašos nosacījumus un Sabiedrības nosacījumus.

2.4 Sabiedrība nodrošina visaptverošu palīdzību savu un Transporta pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu sniegšanas jautājumos. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai problēmas, lūdzu, sazinieties ar Sabiedrību pa e-pastu, adrese support@trafi.com vai izmantojot Trafi iekšējo ziņojumapmaiņas sistēmu.

3. Payment conditions

3.1 Ja vēlaties izmantot jebkuru Transporta pakalpojumu un esat izveidojis Transporta pakalpojumu sniedzēja kontu, varat to saistīt ar Trafi. Tad Jūs veiksiet maksājumus tieši attiecīgajam Transporta pakalpojumu sniedzējam. Šādā gadījumā Sabiedrība darbojas tikai kā piekļuves Transporta pakalpojumiem sniedzējs un nesniedz nekādus maksājuma pakalpojumus.

3.2 1.1.  Ja vēlaties saņemt faktūrrēķinu par Spark un mTicket sniegtajiem pakalpojumiem,kas iegādāti no Trafi, lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu pa e-pastu invoices@trafi.com. Faktūrrēķinu izsniedz līdz nākamā mēneša 15. datumam(piemēram, novembra rēķinu izsniedz līdz 15. decembrim). Faktūrrēķina izrakstīšanai nepieciešama šāda informācija:

3.2.1 Trafi lietotāja reģistrācijas vārds;

3.2.2 saņemto pakalpojumu datums unveids;

3.2.3 informācija par uzņēmumu.

3.3 Ja vēlaties izmantot jebkura veida Transporta pakalpojumu sniedzēju sniedzamos pakalpojumus, bet Jums nav konkrēta pakalpojumu sniedzēja konta, vai ja nevēlaties saistīt savus esošos kontus, varat izveidot Trafi kontu un izmantot to maksājumu veikšanai. To varat izdarīt, aktivizējot savu kredītkarti Trafi platformā, kurā maksājumi tiek veikti ar kredītkarti caur maksājuma starpnieku “ADYEN BV”, ar kura pakalpojumu sniegšanas noteikumiem varat iepazīties https://www.adyen.com/home/support/manuals.

3.3.1 Jūsu pienākums norēķināties par Transporta pakalpojumiem tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad maksājums tiek ieskaitīts Sabiedrības kontā.

3.3.2 Samaksa par Transporta pakalpojumiem ietver komisijas maksas, ieskaitot kredītkaršu “Visa / MasterCard” apkalpošanas maksas/komisijas maksas vai citas maksas. Maksājuma summa par Transporta pakalpojumiem tiek sniegta Transporta pakalpojuma noteikumu sadaļā Trafi.

3.3.3 Sabiedrībai maksājams līgumsods 0,03% (trīs simtdaļu) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

3.3.4 Sabiedrība ir atbildīga par kredītkaršu maksājumu funkcijas darbību un karšu īpašniekiem sniedz palīdzību problēmu risināšanā. Visi strīdi, kas saistīti ar kredītkartēm, tiek risināti ar Sabiedrības starpniecību. Sabiedrība arī veic naudas atgriešanu un izmaksā kompensācijas par Transporta pakalpojumiem, kas pasūtīti, izmantojot Trafi kontu (sk. 3.3 punktu). Ja Jums ir radušies kādi jautājumi, problēmas vai neskaidrības par maksājumiem, kas veikti ar kredītkartēm, izmantojot Trafi kontu, vai, ja Jūs vēlaties izmantot naudas atmaksāšanas un kompensācijas par atsaukšanu tiesības, varat sazināties ar Sabiedrības palīdzības dienestu pa e-pastu support@trafi.com vai izmantojot Trafi iekšējo ziņojumapmaiņas sistēmu. Sabiedrība centīsies atrisināt problēmu trīs darba dienu laikā.

4. Intelektuālais īpašums

4.1 Ņemot vērā šajos Noteikumos paredzētos ierobežojumus un apgrūtinājumus, Sabiedrība piešķir Jums ierobežotu, neekskluzīvu, nenododamu licenci bez apakšlicencēšanas tiesībām instalēt un lietot Trafi, ievērojot šajā dokumentā norādīto noteikumu vienīgo mērķi – piešķirot Jums iespēju jebkurā ierīcē, kurā ir instalēta “Android” un/vai “iOS” operētājsistēma vai piekļuve internetam, izmantot Trafi. Lai izvairītos no jebkādām šaubām, tiek skaidri norādīts, ka saskaņā ar šiem Noteikumiem Jums netiek piešķirtas nekādas mantiskās vai īpašuma tiesības uz Trafi, bet tikai ierobežotas tiesības izmantot Trafi, tikai ievērojot šajos Noteikumos norādītos nosacījumus.

4.2 Trafi pieder, tai skaitā, bet ne tikai, pamatojoties uz īpašuma tiesībām piederošie algoritmi un metodes, izgudrojumi, patenti un patentu pieteikumi, ar autortiesībām aizsargātie objekti, attēli, teksti, skaņas, mūzika, dizains, specifikācijas, dati, tehniskie dati, video ieraksti, interaktīvās funkcijas, programmatūra (pirmkodi un/vai objektu kodi), faili, saskarne un ar tiem saistītie komercnoslēpumi, kas pilnīgi, pamatojoties uz īpašuma tiesībām, pieder Sabiedrībai vai ir tās licencēti, un kas, saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem tiek uzskatīti par autortiesību un citu spēkā esošo intelektuālā īpašuma tiesību objektiem.

4.3 Preču zīme “Trafi”, Sabiedrības logotips un citas Sabiedrības izmantotās komerczīmes tiek piešķirtas  Sabiedrības preču zīmēm un/vai komerciāliem nosaukumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir reģistrēti vai nav. Ar šo dokumentu netiek piešķirtas tiesības, licence vai īpašuma tiesības uz šādām preču zīmēm vai komerciāliem nosaukumiem.

4.4 Jums nav tiesību skenēt, kopēt vai izmantot Trafi citos, nekā šajos Noteikumos noteiktajos nolūkos jebkuru informāciju vai tās sastāvdaļas, kura Jums tika piešķirta, izmantojot Trafi pakalpojumus Sabiedrības mājas lapā www.trafi.com.

5. Jūsu tiesības un pienākumi

5.1 Izmantojot Trafi, Jūs uzņematies beznosacījuma saistības rīkoties godīgi, ievērojot šos Noteikumus un citus Jums Trafi vai Sabiedrības mājas lapā www.trafi.com sniegtos nosacījumus un politiku.

5.2 Noteikta veida darbības, izmantojot Trafi, ir stingri aizliegtas: to dēļ Trafi lietošana Jums uz laiku var tikt apturēta vai vispār aizliegts to izmantot; turklāt, kā norādīts turpmāk sniegtajā sarakstā, Jums var tikt piemērota civiltiesiska un/vai kriminālatbildība. Jums personīgi, vai jebkurai personai, kas rīkojas Jūsu vārdā vai izmanto Jūsu ierīces vai kontus, nav tiesību:

5.2.1 kopēt, modificēt, pārveidot, adaptēt, publicēt, tulkot, dekompilēt vai sadalīt komponentos jebkuru Trafi daļu;

5.2.2 izmantojot Trafi, izveidot pārlūku, rāmīti vai robežvidi;

5.2.3 radīt šķēršļus Trafi, serveru vai tīklu, kuros ir izvietota Trafi vai kas nodrošina piekļuvi tai, darbībai vai to traucēt, vai neievērot jebkurus attiecībā uz šiem serveriem vai tīkliem piemērojamos likumus vai noteikumus vai prasības, kārtību, politiku vai noteikumus;

5.2.4 pārkāpt citu patērētāju tiesības uz privātumu un/vai jebkādas citas tiesības vai radīt šķēršļus to īstenošanai, vai apkopot datus un informāciju par lietotājiem bez viņu iepriekšējas un skaidri izteiktas piekrišanas – gan manuāli un izmantojot jebkādu robotu, “zirnekli”, pārskata automātu, mājas lapu meklēšanas vai lejupielādes programmu, vai jebkuru citu automatizētu ierīci vai procesu, kas paredzēts Trafi sasniegšanai;

5.2.5 izplatīt vai citādi padarīt pieejamu, izmantojot Trafi vai saistībā ar to, jebkādu vīrusu vai jebkādu citu datora kodu, failu, lietojumprogrammiņu vai ļaunprātīga rakstura programmu vai sabojātu programmu, un to var izmantot, vai tā ir paredzēta, lai sabojātu vai piesavināties jebkuru programmaparatūru, programmatūru vai telekomunikāciju iekārtu vai jebkuru citu faktiski vai potenciāli kaitīgu, darbību traucējošu vai invazīvo kodu vai komponentu;

5.2.6 izmantot Trafi nelikumīgos, pretrunīgos vai neatļautos nolūkos;

5.2.7. bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības piekrišanas izmantot Trafi jebkādam komerciālam vai citam mērķim, izņemot personisko lietošanu, ieskaitot jebkādu lietošanu, kas tieši vai netieši rada jebkādus ienākumus;

5.2.8. publicēt nevēlamu saturu. Moderatori likvidēs jebkādu ļaunprātīgu un/vai nepiemērotu saturu. Pastāvīga ļaunprātīga rīcība nebūs pieļaujama un var beigties ar Jūsu konta darbības izbeigšanu.

6. Atbildības aprobežošana un garantijas, ierobežota atbildība

6.1 Sabiedrība negarantē, ka Trafi izmantošana būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā, pilnībā vai daļēji, labot, modificēt, mainīt, pilnveidot, uzlabot Trafi un veikt jebkādas citas izmaiņas tajā.

6.2 Sabiedrība nesniedz nekādus paziņojumus par Trafi vai jebkādas tajā sniegtās informācijas piemērotību, nesniedz nekādas ar Trafi izmantošanu saistītās garantijas un nosacījumus, kā arī Sabiedrība nav un nebūs atbildīga par jebkādām kļūdām, traucējumu vai defektu jebkurā un visā informācijā, kas iegūta, izmantojot Trafi.

6.3 Trafi saņem sabiedriskā transporta datus un reāllaika datus no publiski pieejamiem avotiem.

6.4 Sabiedrība nesniedz nekādus nodrošinājumus un garantijas sakarā ar jebkuru Trafi sniegto informāciju, tai skaitā, bet ne tikai, jebkādu informāciju par sabiedrisko transportu un/vai jebkuru citu dinamisko informāciju, un neuzņemas nekādu atbildību par šādu informāciju, kas ir balstīta uz jebkādu trešo personu (sabiedriskā transporta operatoru) publiski pieejamiem datiem, un tie var tikt mainīti jebkurā laikā neatkarīgi no Sabiedrības. Turklāt, Sabiedrība nesniedz nekādus paziņojumus par faktisko sabiedriskā transporta līdzekļu ierašanos attiecīgajās sabiedriskā transporta pieturās vai izbraukšanu no tām, kā arī par attiecīgajiem to maršrutiem. Izmantojot Trafi, Jūs atzīstat un saprotat, ka Trafi sniegtā informācija būtu jāizmanto tikai vispārējiem informatīviem nolūkiem, un Jums nevajadzētu paļauties uz šādas informācijas pareizību, pieņemot lēmumus. Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem šīs informācijas atjauninājumiem vai labojumiem pēc tam, kad tā tika sniegta.

6.5 Sabiedrība nav atbildīga par Trafi sniegto datu precizitāti. Trafi algoritmi ir izstrādāti, lai pilsētā atrastu loģiski piemērotāko maršrutu, bet vai izvēlēties maršrutu, vai nē, lemjat Jūs.

6.6 Šie Noteikumi nereglamentē un Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par privātumu, informāciju vai citām trešo personu darbībām, ieskaitot jebkuru mājas lapu vai pakalpojumu, kas ir pieejams caur Trafi.

7. Strīdu risināšana

7.1 Jebkurš ar Sabiedrību, tās pakalpojumiem un/vai Transporta pakalpojumiem saistīts strīds tiek risināts sarunu ceļā starp Jums un Sabiedrību, pa e-pastu support@trafi.com vai izmantojot Trafi iekšējās ziņojumapmaiņas sistēmu.

7.2 Ja strīdu nav iespējams atrisināt iepriekš aprakstītajā veidā, tas ir jārisina, izmantojot Eiropas Komisijas elektronisko strīdu risinašānas platformu. Šajā platformā varat arī atrast plašāku informāciju par patērētāju tiesībām, strīdiem un nacionālajām kontaktpersonām Jūsu valstī.

7.3 Ja izmantojot Trafi, esat pasūtījis Transporta pakalpojumus un sastapāties ar nepatikšanām vai problēmām, izmantojot iepriekš minētos rīkus, varat  sazināties ar Sabiedrību, un Sabiedrība būs starpniece strīdā un atradīs Jūs un Transporta pakalpojumu sniedzēju savstarpēji apmierinošu risinājumu.

7.4 Jebkurš strīds, kas ir saistīts ar Trafi vai citu Sabiedrības sniegto pakalpojumu izmantošanu, ir pakļauts Lietuvas Republikas tiesām un tiek risināts saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

8. Kontaktinformācija

8.1 Ar Sabiedrību Jūs varat sazināties pa elektronisko pastu company@trafi.com.

9. Šo Noteikumu atjauninājumi

9.1 Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus. Šīs lapas augšpusē ieraksts “Pēdējais atjauninājums” norāda, kad tas tika pēdējo reizi apskatīts. Visas izmaiņas stājas spēkā tūlīt pēc to publicēšanas. Trafi lietošana pēc šīm izmaiņām nozīmē Jūsu beznosacījuma piekrišanu mainītajiem noteikumiem.

2020-03-24