Trafi Go naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1.Šios Trafi GO naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės), yra laikomos tarp Trafi Ltd., įsteigtos ir veikiančios pagal Jungtinės Karalystės įstatymus, įmonės kodas 9326640, registruotosios buveinės adresas WEWORK SOUTH BANK CENTRAL, 30 Stamford Street, Londonas SE1 9LQ, Jungtinė Karalystė (toliau – Bendrovė), kaip daugiaplatformės programos „Trafi“ (toliau – Trafi) savininkės ir administratorės, ir Jūsų, kaip Trafi naudotojo, sudaryta sutartimi, kuri reglamentuoja Trafi GO pavėžėjimo paslaugos (toliau – Paslauga) naudojimą.

1.2. Jūs patvirtinate, jog prieš naudodamasis Trafi GO pavėžėjimo paslauga, Jūs susipažinote su šiomis Taisyklėmis, sutinkate su jose nurodytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.2. Jūsų sutikimas su šiomis Taisyklėmis yra laikomas sutarties sudarymu. Sutikęs su šiomis Taisyklėmis Jūs privalote vadovauti jos ir jos priedų nuostatomis. Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su visa ar bet kuria šių Taisyklių dalimi, Jūs neturite teisės naudotis Paslaugomis.

1.2. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Bendrovė visada vykdo tik tarpininkavimo veiksmus, t.y. suteikia platformą, kurioje Jūs galite užsisakyti pavėžėjimo paslaugas iš trečiųjų šias paslaugas teikiančių asmenų. Bendrovė niekada nėra ir negali būti laikomas pavėžėjimo paslaugų teikėju, organizatoriumi ar vėžėju.

2. Paslaugų teikimas

2.1.  Trafi GO – tai Trafi dalis, kurioje Jūs galite užsisakyti Paslaugas.

2.2.  Paslaugos – tai pavėžėjimo paslaugos, kurias vykdo tretieji asmenys savo vardu ir atsakomybe, t.y. asmenys, vykdantys individualią pavėžėjimo paslaugų veiklą (toliau – Vairuotojas), kurie nėra įdarbinti Bendrovėje ir Bendrovė jų nekontroliuoja.

2.3. Bendrovės paslaugos apima Trafi administravimą ir pateikimą Jums bei Vairuotojams, kuria naudodamasis Jūs galite užsisakyti Vairuotojo teikiamas Paslaugas.

2.5. Paslaugos gali būti teikiamos ribotą laiko tarpą ribotoje teritorijoje. Bendrovė negarantuoja, kad Paslaugos bus prieinamos bet kuriuo metu. Apie paslaugų prieinamumą yra skelbiama pavėžėjimo bei maršrutų paieškos Trafi skiltyse.

3. Naudojimasis paslaugomis

3.1. Tam, kad naudotumėtės Paslaugomis, Jūs turite susikurti asmeninę Trafi paskyrą ir pateikti joje bei Trafi privatumo politikoje nurodytus asmens duomenis tam, kad galėtumėte užsisakyti bei atsiskaityti už Paslaugas.

3.2.  Jūs privalote savo paskyroje palaikyti tikslią, išsamią ir naujausią informaciją. Tikslios, išsamios ir naujausios informacijos nepalaikymas, įskaitant netinkamo arba negaliojančio mokėjimo būdo nurodymą, gali užkirsti kelią naudotis Paslaugomis bei kitomis Trafi siūlomomis paslaugomis. Jūs esate atsakingi už bet kokią veiklą, kuri vyksta naudojantis Jūsų paskyra, ir sutinkate visais atvejais išlaikyti savo paskyros saugumą bei naudotojo vardo ir slaptažodžio slaptumą.

3.3. Naudodamiesi Paslaugomis Jūs privalote laikytis visų taikytinų teisės aktų ir galite naudotis Paslaugomis tik teisėtais tikslais (pvz., negalima vežti neteisėtų arba pavojingų medžiagų).

3.4. Naudodamiesi Paslaugomis Jūs bei su Jumis keliaujantys asmenys privalote nesukelti jokių nuostolių tretiesiems asmenims įskaitant, bet neapsiribojant, Vairuotojus, jų turtą (automobilius bei juose esančią įrangą).

3.5. Tuo atveju, jeigu dėl Jūsų, su Jumis keliaujančių asmenų, ar asmenų, kurie naudojosi Jūsų paskyra, kaltės (tyčios ar neatsargumo) tretiesiems asmenims kyla bet kokio pobūdžio žala, Jūs privalote šią žalą atlyginti.

4. Atsakomybė

4.1.  Jūs esate visiškai atsakingas už tai, kad Jūs ar asmuo, kuris naudojasi Jūsų paskyra užsakytomis Paslaugomis, elgtųsi vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, visomis kitomis Trafi pateikiamomis taisyklėmis, politikomis bei nuostatomis, taip pat aukščiausiais etikos standartais.

4.2.  Už bet kokią žalą, kuri buvo atlikta asmeniui ar turtui Paslaugų teikimo metu, kurios buvo užsakytos naudojantis Jūsų paskyra, Jūs esate asmeniškai atsakingas. Jūs prisiimate visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą tretiesiems asmenims naudojimosi Paslauga metu.

4.3.  Jeigu Jūsų kelionės metu (ar tretiesiems asmenims naudojantis Jūsų paskyra) buvo padaryta žala automobiliui ar jame esančiai įrangai, kurios negalima laikyti įprastu nusidėvėjimu, Jūs privalote sumokėti 50 (penkiasdešimt) EUR baudą, kuri bus nuskaityta nuo Jūsų paskyroje nurodytos banko kortelės, bei atlyginti kompensacijos už patirtus tiesioginius nuostolius, viršijančius šią baudą. Tokiu atveju, Jūs būsite informuotas apie Vairuotojo pareikštą pretenziją, galėsite į ją atsakyti, o Bendrovė pasistengs tarpininkauti sprendžiant ginčą tarp Jūsų ir Vairuotojo.

4.4. Jeigu naudojantis Paslaugomis yra išpurvinamas Vairuotojo automobilis, daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje), Jūs privalote atlyginti automobilio plovimo, salono valymo išlaidas.

4.5. Bendrovė, veikdama kaip tarpininkė bei Trafi administratorė, neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius asmeniui ir / arba turtui, kurie kilo naudojantis Trafi ar Paslaugomis, įskaitant bet neapsiribojant, nuostolius kylančius iš:

4.5.1.  Jūsų naudojimosi Paslaugomis, pasikliovimo Paslaugomis arba negalėjimo pasiekti Paslaugų ar jomis naudotis;

4.5.2.  bet kokių operacijų arba santykių tarp Jūsų ir Vairuotojo.

4.6. Bendrovė neatsako už Vairuotojo vėlavimą, maršruto pasirinkimą, Vairuotojo atvykimo tikslumą ir bet kokius Vairuotojo atliktus veiksmus ar neveikimą.

4.7 Bendrovė, būdama Trafi administratorė, teikia tik tarpininkavimo ir informavimo paslaugas. Pervežimo paslaugų teikėjai yra atsakingi už jų paslaugos teikimą.

4.8. Jeigu Taisyklėse nenumatyti kitokie terminai, netesybas (baudas ir delspinigius) bei nuostolius, kompensacijas ir kitas sumas Jūs įsipareigojate sumokėti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo gavimo.

4.9.  Jūs, tinkamai neįvykdęs Taisyklių nuostatų ir/arba pateikęs neteisingus patvirtinimus ir/arba garantijas, greta kitų nuostolių privalote visiškai atlyginti Bendrovei, Vairuotojui ir/arba kitiems tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dėl skolos išieškojimo ar kitų veiksmų, susijusių su Taisyklių sąlygų vykdymo užtikrinimu, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinių paslaugų ir/arba skolos išieškojimo išlaidas.

4.10.  Taisyklėse nurodytas netesybas (baudas ir delspinigius) bei visus kitus su Trafi naudojimu bei Paslaugomis susijusius mokesčius ir/ar mokėjimus surenka Bendrovė, veikdama kaip tarpininkė tarp Jūsų ir Vairuotojų ar kitų trečiųjų asmenų.

4.11.  Bendrovė neteikia jokių pareiškimų, patvirtinimų ar garantijų, susijusių su Paslaugų ar bet kokių kitų paslaugų, patikimumu, savalaikiškumu, kokybe, tinkamumu ar pasiekiamumu, arba kad Paslaugos bus nepertraukiamos arba be klaidų. Bendrovė neteikia garantijų dėl trečiųjų šalių paslaugų teikėjų kokybės, tinkamumo, saugumo ar jų kompetencijos. Jūs sutinkate, kad visą riziką, susijusią su naudojimusi Paslaugomis ir bet kokia su jomis susijusia užsakyta paslauga, prisiimate tik Jūs.

4.12. Bendrovė ir/arba Vairuotojas jokiais atvejais neatsako už Paslaugų teikimo metu Jūsų paliktus daiktus.

5. Atsiskaitymo sąlygos

5.1.  Jūs suprantate, kad, už naudojimąsi Paslaugomis, užsakytas Jūsų paskyra, Jūs privalote sumokėti mokestį (toliau – Mokestis), kuris yra kiekvienu konkrečiu atveju nurodytas atitinkamoje Trafi skiltyje.

5.2.  Mokesčiai yra apskaičiuojami, vadovaujantis Trafi ir Vairuotojų naudojamų sistemų duomenimis. Remdamasi šiais duomenimis Bendrovė sudaro ir pateikia Jums PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Jūs gali peržiūrėti Trafi skiltyje „Mano kelionės“. Jūs, gavęs sąskaitas, privalote per 3 (tris) darbo dienas patikrinti, ar sąskaitose nurodyti duomenys yra teisingi, bei raštu informuoti Bendrovę apie pastebėtus neatitikimus. Bet kokio pobūdžio pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodyta informacija, Jūs privalote pateikti per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo sąskaitos gavimo dienos. Jums nepateikus pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, laikoma, kad Jūs su pateikta sąskaita sutinkate. Sąskaita už naudojimąsi Paslaugomis yra išrašoma tam asmeniui, kuris yra nurodytas Jūsų paskyroje prieš pradedant naudotis Paslaugomis, ir nėra keičiama.

5.3.  Po Paslaugų Jums suteikimo, Bendrovė trečiųjų asmenų (Vairuotojų) naudai nedelsiant surenka Mokesčius iš banko kortelės, nurodytos Jūsų paskyroje. Tokiu būdu sumokėjus Mokesčius bus laikoma, kad jūs tiesiogiai sumokėjote Paslaugų teikėjui (Vairuotojui). Jūsų sumokėti Mokesčiai yra galutiniai ir negrąžinami, nebent šiose Taisyklėse ar kitose Trafi pateiktose susijusiose nuostatose nurodyta kitaip.

5.4.  Jūsų prievolė atsiskaityti už Paslaugas laikoma įvykdyta nuo mokėjimo įskaitymo į Bendrovės sąskaitą momento.

5.5. Į mokestį už Paslaugas įskaičiuoti mokėjimo komisiniai, įskaitant kreditinių kortelių „Visa / MasterCard“ aptarnavimo mokesčius / komisinius ar kitus mokesčius. Mokėjimo už Paslaugą suma yra pateikiama Paslaugos sąlygoms skirtoje Trafi skiltyje.

5.6. Bendrovei mokami 0,03% (trijų šimtųjų) dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluoto atsiskaitymo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

5.7. Bendrovė atsako už mokėjimo kreditinėmis kortelėmis funkcijos veikimą ir kortelių savininkams teikia pagalbą sprendžiant iškilusias problemas. Su kreditinėmis kortelėmis susiję ginčai sprendžiami Bendrovei tarpininkaujant. Bendrovė taip pat atlieka pinigų grąžinimą ir išmoka kompensacijas už Paslaugas užsakytas, naudojantis Trafi paskyra (žr. Trafi naudojimo taisykles). Jei Jums kilo kokių nors klausimų, problemų ar neaiškumų dėl atliktų mokėjimų kreditinėmis kortelėmis naudojantis Trafi paskyra, ar jei pageidaujate pasinaudoti teise į pinigų grąžinimą ir kompensacija už atšaukimą, galite kreiptis į Bendrovės pagalbos tarnybą el. paštu support@trafi.com arba naudodamiesi Trafi vidine pranešimų teikimo sistema. Bendrovė stengsis išspręsti problemą per tris darbo dienas.

6. Baigiamosios nuostątos

6.1.  Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas bet kuriam trečiajam asmeniui, informuodama apie tai Jus Trafi vidine žinučių teikimo sistema arba elektroniniu paštu.

6.2.  Šios Taisyklės yra laikomos sutartimi tarp Jūsų ir Bendrovės, kuri yra laikoma sudaryta ir galiojančia nuo to momento, kai Jūs sutikote laikyti Taisyklių.

6.3. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis, jų pažeidimu ir/arba galiojimu, pirmiausia turi būti sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus susitarti derybomis per 20 (dvidešimt) dienų nuo rašytinio pasiūlymo pradėti derybas gavimo dienos, ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinės vietą (sutartinis teismingumas). Taisyklių sudarymui, vykdymui, pasibaigimui, aiškinimui, ginčų sprendimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.4. Šiose Taisyklėse nurodytos sąlygos gali būti keičiamos Bendrovės vienašališkai, apie jų pakeitimą informuojant Jus (pakeistos Taisyklės yra skelbiamos Trafi). Dėl šios priežasties Jums rekomenduojama su susipažinti su Taisyklėmis prieš kiekvienos Paspaugos užsakymo pradžią. Tuo atveju, jeigu naudojatės Paslaugomis po šių Taisyklių pakeitimo, laikoma, kad Jūs sutinkate su pakeistomis Taisyklių sąlygomis.