Trafi kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1 Käesolevaid kasutustingimusi koos kõigi teiste lisatingimuste ja -teabega, mida võidakse teenuste osutamise käigus esitada (edasises tekstis – tingimused), käsitletakse Trafi Ltd., mis on asutatud ja tegutseb vastavalt Ühendkuningriigi seadustele, ettevõtte kood 9326640, registreeritud aadress WEWORK SOUTH BANK CENTRAL, 30 Stamford Street, London SE1 9LQ, Ühendkuningriik (edasises tekstis – ettevõte), kui mitmeplatvormilise rakendusprogrammi Trafi omaniku ja administraatori (edasises tekstis – Trafi), ning Teie kui Trafi kasutaja vahel sõlmitud lepinguna, mis reglementeerib Trafi kasutamist ning informeerib Teid ettevõtte poolt pakutavast tarkvarast ning ettevõtte tegevusest, mis on seotud teabega, mida ettevõte oma veebilehekülje www.trafi.com kaudu koguda võib.

1.2 Trafit kasutades nõustute käesolevate tingimuste kõigist sätetest kinni pidama. Juhul, kui Te käesolevate tingimuste ükskõik missuguse sättega ei nõustu, ei ole Teil õigust Trafit ega ettevõtte teisi teenuseid kasutada.

2. Trafi teenuste maht

2.1 Trafi on Androidi ja iOS-i operatsioonisüsteemides ning interneti vahendusel osutatav mitmeplatvormiline teenus, milles kasutatakse reaalaja andmeid ning mis aitab Teil leida parima võimaluse, kuidas ühistranspordiga, sõidu- ja sõidujagamisteenustega, jalgrattaga või jalgsi uksest ukseni liikuda. Ühistranspordi-, sõidu- ja sõidujagamis- ning muid liikuvusteenuseid (edasises tekstis – transporditeenused) osutavad transporditeenuste osutajad (edasises tekstis – transporditeenuste osutajad). Ettevõte osutab ainult vahendusteenust ning seda ei saa mingil juhul pidada ühistranspordi-, sõidujagamis- või taksoteenuste osutajaks, ega ka mingite muude võimalike transporditeenuste osutajaks.

2.2 Trafi omanikuna osutab ettevõte vahendusteenust. Sõiduteenuste osutajad on vastutavad oma teenuste osutamise eest vastavalt nende endi poolt kindlaks määratud tingimustele, tähtaegadele ja poliitikatele. Ettevõte annab Teile igakülgse abisüsteemi, mis on mõeldud igasuguste transporditeenuseid puudutavate küsimuste lahendamiseks. Rohkem teavet tugiteenuste kohta leiate käesolevate tingimuste 3.2.4. alapunktist ning 8. punktist „Vaidluste lahendamine“.

2.3 Transporditeenuste osutamise tingimustega saate tutvuda Trafis konkreetselt transporditeenustele mõeldud osas. Transporditeenuseid tellides kohustute antud transporditeenustega seotud eritingimustest ning ettevõtte tingimustest kinni pidama.

2.4 Ettevõte osutab kasutajatele nii oma teenuste kui ka transporditeenuse osutajate teenuste küsimustes igakülgset abi. Küsimuste, probleemide või murede tekkimisel võtke ettevõttega ühendust e-posti teel, aadress support@trafi.com, või kasutage Trafi sisemist sõnumite saatmise süsteemi.

3. Arveldustingimused

3.1 Juhul, kui soovite ükskõik missugust transporditeenust kasutada ning olete oma kasutajakonto transporditeenuse osutaja juures juba loonud, võite selle Trafiga siduda. Sel juhul tasute otse vastavale transporditeenuste osutajale. Niisugusel juhul tegutseb ettevõte ainult juurdepääsu pakkujana transporditeenustele ning mingeid makseteenuseid ei ole vaja.

3.2 Juhul, kui soovite kasutada ükskõik missugust transporditeenuse osutaja poolt osutatavat teenust, kuid Teil ei ole konkreetse teenuseosutaja juures kasutajakontot või Te ei soovi oma kontosid Trafiga siduda, võite luua Trafi kasutajakonto ning selle kaudu makseid sooritada. Selleks tuleb aktiveerida oma krediitkaart Trafi platvormil, kus krediitkaardimakseid teostatakse maksevahendaja ADYEN BV kaudu; viimase teenuste osutamise tingimustega saate tutvuda aadressil https://www.adyen.com/home/support/manuals.

3.2.1 Teie kohustus transporditeenuse eest tasuda loetakse täidetuks makse laekumise hetkest ettevõtte arvelduskontole.

3.2.2 Transporditeenuste eest maksmisele kuuluva tasu hulka on arvestatud maksete komisjonitasud, kaasa arvatud krediitkaartide Visa/MasterCard teenustasud/komisjonitasud ning muud tasud. Transporditeenuste eest tasutavad summad on ära toodud Trafi transporditeenuste tingimuste osas.

3.2.3 Iga tasumisega hilinetud päeva eest makstakse ettevõttele 0,03% (kolme sajandiku protsendi) suurust viivist õigeaegselt tasumata summast.

3.2.4 Ettevõte vastutab krediitkaardimakse funktsiooni toimimise eest ning osutab krediitkaardiomanikele abi tekkivate probleemide lahendamisel. Krediitkaartidega seotud vaidlused lahendatakse ettevõtte vahendusel. Ettevõte teostab ka raha tagastamist ning maksab Trafi kasutajakonto kaudu tellitud transporditeenuste eest hüvitisi (vt punkt 3.2). Trafi kasutajakonto kaudu tehtud krediitkaardimakseid puudutavate küsimuste, probleemide või arusaamatuste tekkimisel, või kui soovite kasutada õigust raha tagastustele ja tühistamiste eest saadavatele hüvitistele, pöörduge ettevõtte tugiteenuste poole e-posti aadressil support@trafi.com, või kasutage Trafi sisemist sõnumite saatmise süsteemi. Ettevõte püüab probleemi lahendada kolme tööpäeva jooksul.

4. Privaatsus

4.1 Ettevõte austab Teie privaatsust ning teeb kõik endast oleneva, et talle esitatud inormatsiooni kaitsta.

4.2 Trafi teenuseid saate kasutada rakendusse sisse logimata ning sidudes selle oma Facebooki või Googleʼi kasutajakontoga. Niisugusel juhul edastatakse ettevõttele Teie avalik profiil ja Teie poolt esitatud e-posti aadress.

4.3 Juhul, kui soovite Trafis avaldatud transporditeenuseid kasutada, võite Trafiga siduda oma juba olemasolevad kasutajakontod konkreetsete transporditeenuse osutajate platvormidel või luua transporditeenustele juurdepääsu võimaldava Trafi kasutajakonto, kui ettevõte niisugust võimalust pakub. Kuna ettevõte ei kontrolli antud transporditeenuse osutajate andmekaitset ega avalda sellele mingit mõju, luuakse Teie transporditeenuste kasutajakonto vastavalt antud transporditeenuse osutaja tingimustele ja privaatsuspoliitikatele.

4.4 Kui Te ei ole vastava transporditeenuse osutaja juures oma kasutajakontole sisse loginud, ei saa Te transporditeenuseid kasutada, välja arvatud juhul, kui loote Trafi kasutajakonto.

4.5 Kui seote oma transporditeenuse osutaja kasutajakonto Trafiga, annate sellega ettevõttele nõusoleku oma transporditeenuse osutajale esitatud isikuandmete töötlemiseks.

4.6 Järgnevalt on ära toodud ettevõtte poolt kogutava informatsiooni nimekiri ning teave selle kohta, kuidas ja mis eesmärkidel ettevõte seda kasutada kavatseb:

4.6.1 seadistuste salvestamiseks jäetakse Teie seadmesse Trafi küpsis;

4.6.2 Trafi süsteemi jälgib Google Analytics;

4.6.3 marsruudiotsingu optimeerimise eesmärgil salvestab Trafi süsteem marsruudiotsingu ajaloo;

4.6.4 Trafi ei salvesta mingit infot krediitkaardi omaniku kohta. Kõik tehingud toimuvad kolmanda isiku sertifitseeritud süsteemis;

4.6.5Trafi kogub Teie e-posti infot, mille esitamisega Te rakendust alla laadides nõustute. Antud info esitamisega meile annate oma nõusoleku selleks, et Teie infot ettevõtte turunduslikel eesmärkidel kogutakse, kasutatakse ja säilitatakse.

4.7 Ettevõte kasutab kogutud infot turvaeesmärkidel, navigatsiooni parandamiseks, teabe tõhusamaks esitamiseks ning Trafi kasutamise isikustamiseks. Samuti kogub ettevõte Trafi kasutamise kohta statistilist infot eesmärgiga rakenduse kujundust ja funktsionaalsust pidevalt täiustada, Trafi kasutamist mõista ning sellega seotud probleeme tulemuslikult lahendada.

4.8 Ettevõte ei ole mingil juhul vastutav transporditeenuse osutajate veebilehtede ja rakenduste sisu eest.

4.9 Küsimuste või arusaamatuste tekkimisel Teie isikuandmete osas, mida ettevõte kogub, võite pöörduda ettevõtte tugiteenuste poole e-posti aadressil support@trafi.com, või kasutada Trafi sisemist sõnumite saatmise süsteemi.

5. Intellektuaalne omand

5.1 Ettevõte, arvestades käesolevates tingimustes sätestatud piiranguid ja kitsendusi, annab Teile vaid piiratud, mitteainuõigusliku ja mittevõõrandatava litsentsi (ilma all-litsentseerimisõiguseta) Trafi installimiseks ja kasutamiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud tingimustel ning ainsa eesmärgiga: anda Teile võimalus kasutada Trafit mistahes seadmes, kus on kasutusel Android ja (või) iOS operatsioonisüsteem või internetiühendus. Kahtluste vältimiseks on selgelt ära märgitud, et vastavalt käesolevatele tingimustele ei anta Teile mingeid Trafi varalisi ega omandiõigusi, vaid üksnes piiratud kasutusõigus Trafi kasutamiseks eranditult käesolevates tingimustes sätestatud reeglite kohaselt.

5.2 Trafi omab omandiõiguse alusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, algoritme ja meetodeid, leiutisi, patente ja patenditaotlusi, autoriõigustega kaitstud materjale, graafikat, teksti, helisid, muusikat, disainilahendusi, spetsifikatsioone, andmeid, tehnilisi andmeid, videosalvestisi, interaktiivseid funktsioone, tarkvara (lähte- ja (või) objektkoode), nendega seotud faile, liideseid ja ärisaladusi (koos – intellektuaalomand), mis kuuluvad täielikult ettevõtte omandisse või on ettevõttele litsentsitud ning mida kehtivate seaduste alusel käsitletakse autoriõiguste ja teiste kehtivate intellektuaalse omandi õiguste objektidena.

5.3 Kaubamärki Trafi, ettevõtte logo ja muid ettevõtte poolt kasutatavaid äritähiseid käsitletakse ettevõtte kaubamärkide ja (või) ärinimedena sõltumata sellest, kas need on registreeritud või mitte. Käesoleva dokumendiga ei anta kasutajatele niisuguste kaubamärkide ja ärinimede osas mingit õigust, litsentsi ega varalist õigust.

5.4 Teil ei ole õigust mistahes informatsiooni või selle osa, mis edastati Teile Trafi teenuste kasutamisel ettevõtte veebilehel www.trafi.com, skannida, kopeerida ega kasutada muudel eesmärkidel, kui Trafi poolt käesolevates tingimustes sätestatud.

6. Teie õigused ja kohustused

6.1 Trafit kasutades kohustute tingimusteta käituma ausalt, käesolevatest tingimustest ning teistest Trafis või ettevõtte veebilehel www.trafi.com esitatud reeglitest ja poliitikatest kinni pidades.

6.2 Teatud iseloomuga tegevused on Trafi kasutamisel rangelt keelatud ning nende tõttu võib Teie Trafi kasutamise kas ajutiselt peatada või täielikult keelata; lisaks, nagu on ära toodud järgnevas loetelus, võib Teile nende tegevuste alusel kohaldada tsiviil- ja (või) kriminaalvastutust. Teil isiklikult ning ükskõik missugusel teisel isikul, kes tegutseb Teie nimel või kasutab Teie seadmeid või kasutajakontosid, ei ole õigust:

6.2.1 ükskõik missugust Trafi osa kopeerida, modifitseerida, muuta, kohandada, avalikustada, tõlkida, pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks võtta;

6.2.2 luua Trafi ümber otsimootor, raam või piirnev keskkond;

6.2.3 teha takistusi Trafi ning serverite ja võrkude, kus Trafit hoitakse või mille kaudu sellele ligipääsu võimaldatakse, tegevusele või seda häirida, või ükskõik missugusi antud serveritele ja võrkudele kohaldatavaid seadusi, reegleid, nõudmisi, kordasid, poliitikaid ja sätteid rikkuda;

6.2.4 rikkuda teiste kasutajate õigust privaatsusele ja (või) muid õigusi, või teha takistusi nende kasutamisele, või koguda teiste kasutajate kohta andmeid ja informatsiooni ilma nende eelneva ja sõnaselgelt väljendatud nõusolekuta nii manuaalselt kui ka mistahes robotit, veebiämblikku, -roomajat, veebilehtede otsingu- ja kaevandamisprogrammi või muud Trafile juurdepääsuks mõeldud automaatseadet või -protsessi kasutades;

6.2.5 Trafi kaudu levitada või sellega seoses muul viisil ligipääsetavaks muuta ükskõik missugust viirust või mistahes muud arvutikoodi, faili, rakendust või programmi, mis on pahatahtlik või defektne ning mis võib olla või on ette nähtud mistahes riist- ja tarkvara või telekommunikatsiooniseadmete rikkumiseks või kaaperdamiseks, või ükskõik missugust muud reaalselt või potentsiaalselt kahjulikku, tegevust häirivat või sissetungijalikku koodi või komponenti;

6.2.6 kasutada Trafit ebaseaduslikel, seadusevastastel ja lubamatutel eesmärkidel;

6.2.7 ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada Trafit ükskõik missugustel ärilistel või muudel eesmärkidel, välja arvatud isiklikud, kaasa arvatud igasugune kasutamine, mis otseselt või kaudselt mistahes tulu teenib;

6.2.8. soovimatut sisu avaldada. Moderaatorid kõrvaldavad igasuguse solvava ja (või) sobimatu sisu. Pidevat kuritarvitavat käitumist ei tolereerita ning see võib kaasa tuua kasutajakonto sulgemise.

7. Vastutuse piiramine ja garantiid, piiratud vastutus

7.1 Ettevõte ei garanteeri, et Trafi kasutamine on katkematu või et selle kasutamisel ei tule ette vigu. Ettevõttel on õigus igal ajal Trafit täielikult või osaliselt parandada, modifitseerida, muuta, täiustada, täiendada ning selles mistahes muid muudatusi teha.

7.2 Ettevõte ei tee mingeid avaldusi ei Trafi ega ükskõik missuguse seal esitatud info õigsuse kohta ning ei anna mingeid Trafi kasutamisega seotud garantiisid ega tagatisi; samuti ei ole ettevõte vastutav ega saa vastutav olema ükskõik missuguste vigade, häirete ja defektide eest kogu ja mistahes teabes, mis on Trafi kasutamisel saadud.

7.3 Trafi kogub ühistranspordi ja reaalaja andmeid avalikest allikatest.

7.4 Ettevõte ei anna mingeid tagatisi ega garantiisid Trafi kaudu edastatud infole, sealhulgas, kuid mitte ainult mistahes teabele ühistranspordi kohta ja/või mistahes liikumisteabele, ning ei vastuta antud info eest, kuna antud info põhineb andmetel, mida kõik kolmandad osapooled (ühistranspordi operaatorid) avalikkusele pakuvad ning mida võib seetõttu muuta mistahes ajahetkel ilma igasuguse ettevõttepoolse kontrollita. Muu hulgas ei tee ettevõte mingeid avaldusi ühistranspordivahendite tegeliku saabumise kohta vastavatesse ühistranspordi peatustesse, ega nende väljumise kohta vastavatest peatustest, ega nende vastavate marsruutide kohta. Trafit kasutades Te tunnistate ja mõistate, et Trafis esitatud teavet tuleb kasutada ainult üldisel informatiivsel otstarbel ning et otsuste tegemisel ei tohiks Te tugineda niisuguse teabe õigsusele. Ettevõte ei vastuta antud teabe mistahes ajakohastamise või parandamise eest pärast seda, kui see on avaldatud.

7.5 Ettevõte ei vastuta Trafis esitatud andmete täpsuse eest. Trafi algoritmid on mõeldud loogiliselt sobivaima marsruudi leidmiseks linnas, kuid seda, kas antud marsruuti valida või mitte, otsustate Teie ise.

7.6 Käesolevad tingimused ei reglementeeri ning Ettevõte ei võta vastutust kolmandate osapoolte privaatsuse, informatsiooni ega muude tegevuste eest, sealhulgas mistahes kolmandate osapoolete eest, kes tegelevad ükskõik missuguse Trafiga seotud veebilehe või -teenusega.

8. Vaidluste lahendamine

8.1 Ettevõtte, selle teenuste ja (või) transporditeenustega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega Teie ja ettevõtte vahel, e-posti teel support@trafi.com, või Trafi sisemist sõnumite saatmise süsteemi kasutades.

8.2 Juhul, kui vaidlust eelnevalt kirjeldatud viisil lahendada ei õnnestu, tuleb see lahendada Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi kasutades. Antud platvormilt leiate ka rohkem teavet tarbijate õiguste, vaidluste ja vaidluste lahendamise üksuste kohta Teie asukohariigis.

8.3 Kui olete Trafi kaudu transporditeenuseid tellinud ja Teil on probleeme või muresid, võite ülalmainitud tööriistade abil ettevõttega ühendust võtta ja ettevõte vahendab vaidlust ning leiab Teie ja transporditeenuste pakkuja jaoks parima lahenduse.

8.4 Kõik Trafi või teiste ettevõtte poolt osutatavate teenuste kasutamisega seotud vaidlused kuuluvad Leedu Vabariigi kohtute kompetentsi ning lahendatakse Leedu Vabariigi seadustest juhindudes.

9. Kontaktinfo

9.1 Ettevõttega saab ühendust võtta e-posti teel, aadress company@trafi.com.

10. Käesolevate tingimuste uuendamine

10.1 Ettevõttel on õigus käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Kirje „Viimati uuendatud“ käesoleva lehekülje ülaservas näitab aega, millal lehte viimati uuendati. Kõik muudatused jõustuvad kohe, nende avaldamise hetkest. Trafi kasutamine pärast muudatuste tegemist tähendab, et olete tingimusteta nõus muudetud tingimustega.