UAB Ride Share nuomos ir paslaugų teikimo Trafi taisyklės

1. TAISYKLIŲ OBJEKTAS

1.1 Šios Nuomos ir paslaugų teikimo Trafi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato:

1.1.1 Automobilio rezervacijos vykdymo tvarką;

1.1.2 Automobilio naudojimo tvarką;

1.1.3 Reikalavimus Automobilius naudojantiems asmenims ir su tuo susijusius Nuomininko įsipareigojimus;

1.1.4 Automobilio apžiūros sąlygas;

1.1.5 Kitas su Automobilio naudojimu susijusias sąlygas.

1.2 Šiose Taisyklėse nurodoma tik būtiniausia su Automobilio rezervacija ir naudojimu susijusi informacija. Rezervuodamas ir naudodamasis Automobiliu Nuomininkas privalo vadovautis protingumo ir sąžiningumo kriterijais bei užtikrinti, kad su Automobilio rezervacija susiję veiksmai būtų atliekami, o Automobilis būtų naudojamas taip, kaip tai darytų rūpestingas Automobilio savininkas ar kitas apdairus ir atidus asmuo.

2. SĄVOKOS

2.1 Nuomotojas – UAB Ride Share, juridinio asmens kodas 304136890, PVM mokėtojo kodas LT100009823012, buveinės adresas – A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kuris yra „Spark“ Automobilių nuomos paslaugų teikėjas.

2.2 Nuomininkas – Sutartyje nurodytas veiksnus fizinis asmuo, turintis galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, galiojantį ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus. Užsiregistruodamas Trafi ir pradėdamas naudotis Automobiliu Nuomininkas kiekvieną kartą atitinkamu veiksmu besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę naudotis Automobiliu pagal Sutarties ir Taisyklių sąlygas.

2.3 Tarpininkas – UAB „Intelligent Communications“ daugiaplatformės programos „Trafi“ (toliau – Trafi) administratorė, juridinio asmens kodas 300882953, buveinės adresas Labdarių g. 5, Vilnius, Lietuva.

2.4 Sutartis – tai Automobilio nuomos ir tarpininkavimo paslaugų sutartis, sudaryta tarp Tarpininko ir Nuomininko.

2.5 Automobilis – tai elektra varoma transporto priemonė, kurią Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti Sutartyje numatyta tvarka bei sąlygomis.

2.6 Automobilio sistema – tai Automobilyje įdiegta elektroninė sistema, kuri fiksuoja Automobilio buvimo vietą, Automobilio nuvažiuotą atstumą, Automobilio naudojimo laiką ir kitus su Automobiliu bei jo naudojimu susijusius duomenis ir juos persiunčia Nuomotojui bei Tarpininkui.

2.7 Baudų sąrašas – tai Taisyklėse numatytas netesybų už netinkamą Sutarties bei Taisyklių vykdymą ar jos nevykdymą sąrašas.

2.8 Darbo valandos – tai Nuomotojo darbo valandos, t. y. laikas nuo 9 iki 17 val. Lietuvos laiku nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus švenčių dienas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ir kitas teisės aktuose numatytas išimtis.

2.9 Įkrovimo stotelė – tai Automobilių elektros įkroviklis, esantis Trafi nurodytose vietose, iš kurių Nuomininkas gali pasiimti Automobilį ir/ar į kurias jį grąžina. Įkrovimo stotelių sąrašas taip pat yra nurodytas Tinklapyje.

2.10 Kainoraštis – tai Trafi skelbiami Nuomotojo Automobilio Nuomos ir Paslaugų mokesčių dydžiai, kitų mokesčių dydžiai.

2.11 Trafi – tai „Android“, „iOS“ sistemose bei internetu teikiama daugiaplatformė paslauga, kurioje naudojami realaus laiko duomenys ir kuri padeda Nuomininkui rasti geriausią įmanomą būdą, kaip viešuoju transportu, naudojantis dalijimosi automobiliais paslaugomis, pavėžėjimo paslaugomis, dviračiu ar pėsčiomis nuvykti „nuo durų iki durų“, kurios pagalba atliekama Automobilių rezervacija, atrakinimo, užrakinimo ir/arba kiti susiję veiksmai.

2.12 Paslaugos – tai Automobilio techninės priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninio aptarnavimo) paslaugos, transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės ir transporto priemonės (KASKO) draudimas, visos Automobilio eksploatacijai reikiamos medžiagos (pvz., elektra, langų plovimo skystis).

2.13 Tinklalapis – tai Tarpininko interneto tinklapis, esantis adresu www.trafi.com.

3. REZERVACIJOS VYKDYMO TVARKA

3.1 Rezervacija vykdoma Trafi. Iš anksto rezervuoti Automobilį galima prieš 15 minučių iki numatomo Automobilio naudojimo pradžios. Rezervacijai vykdyti reikia atlikti šiuos veiksmus:

3.1.1 Prisijungti prie Trafi;

3.1.2 Pasirinkti norimą Automobilį;

3.1.3 Patvirtinti Automobilio rezervaciją.

3.2 Rezervacijos patvirtinimas sugeneruojamas Nuomininko Trafi rodomame ekrane.

3.3 Nuomininkui nepradėjus naudotis Automobiliu per 15 minučių nuo rezervacijos patvirtinimo momento, Automobilio rezervacija automatiškai atšaukiama.

3.4 Automobilio naudojimo laikas, už kurį Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomos ir Paslaugų mokesčius, Automobilio sistemoje pradedamas skaičiuoti nuo Nuomininko rezervuoto Automobilio atrakinimo ir yra apskaitomas Kainoraštyje nurodyta tvarka bei sąlygomis iki Automobilio nuomos užbaigimo naudojantis Trafi momento, Automobilį palikus Taisyklių 4.3.5 arba 4.3.6 punkte numatytoje vietoje.

4. AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKA

4.1 Automobilio naudojimo instrukcija:

4.1.1 Rezervuotas Automobilis atrakinamas, Nuomininkui pasirinkus komandą „Atrakinti“ Trafi ekrane;

4.1.2 Nuomininkas, kiekvieną kartą prieš pradėdamas naudoti Automobilį, privalo apžiūrėti Automobilį (tiek vidų, tiek išorę), patikrinti, ar tinkamai pripūstos Automobilio padangos, ar Automobilio elektros baterijos įkrovos lygis yra pakankamas nuvažiuoti 10 km (dešimt kilometrų) ar daugiau, ar nėra išoriškai matomų Automobilio ir jo įrangos pažeidimų, trūkumų ir/arba kitų neatitikimų, o tokius aptikus, iš karto, prieš pradedant naudotis Automobiliu, apie tai informuoti Nuomotoją telefonu, nurodytu Trafi.

4.1.3 Automobilio salone Nuomininkas ras Automobilio užvedimo raktą, naudojimosi instrukciją, Automobilio dokumentus, draudimo dokumentus. Nuomininkas įsipareigoja patikrinti, ar yra visi naudojimosi instrukcijoje nurodyti dokumentai, Automobilio priedai ir aksesuarai, o nors vieno jų neradęs ar jiems esant su trūkumais, defektais ir/ar kitais neatitikimais, nedelsiant, prieš pradedant naudotis Automobiliu, informuoti apie tai Nuomotoją telefonu, nurodytu Trafi.

4.1.4 Automobilis turi būti užvedamas ir juo važiuojama šių Taisyklių 4.1.3 punkte minėtoje naudojimosi instrukcijoje nurodytu būdu.

4.1.5 Laikinai sustojus, Automobilis užrakinamas ir vėl atrakinamas Automobilio užvedimo raktu.

4.1.6 Pasinaudojus Automobiliu, Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį į Trafi nustatytą stovėjimo zoną arba Įkrovimo stotelę, palikti Automobilio užvedimo raktą Automobilio salone, patikrinti ar nepaliko Automobilyje savo daiktų bei įsitikinti, ar paliko Automobilyje visus dokumentus, Automobilio priedus ir aksesuarus, kurie išvardinti Automobilyje esančioje naudojimosi instrukcijoje.

4.1.7 Atvykus į Taisyklių 4.1.6 punkte numatytą vietą ir išlipus iš Automobilio, Nuomininkas, naudodamas Nuomotojo Mobiliąją programą, pasirenka komandą „Užrakinti”. Nuomininkas, palikdamas Automobilį, įsipareigoja užtikrinti, kad jis būtų užrakintas, visi langai ir stoglangis uždaryti, užtrauktas rankinis stabdis, Automobilis būtų pastatytas laikantis Kelių eismo taisyklių, kitų teisės aktų ir saugumo reikalavimų.

4.2 Automobilio baterijos įkrovimas:

4.2.1 Nuomininkas įsipareigoja palikti Automobilį įkrovimo režimu artimiausioje Įkrovimo stotelėje, jeigu Automobilio baterijos įkrovos lygis pakankamas nuvažiuoti mažiau nei 10 km (dešimt kilometrų).

4.3 Kitos Automobilio naudojimo sąlygos:

4.3.1 Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Automobiliai būtų naudojami pagal jų paskirtį, atsižvelgiant į Sutarties sąlygas, gamintojo rekomendacijas ir naudojimo instrukcijas, laikantis Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

4.3.1 Nuomininkas neturi teisės naudoti Automobilio lenktynėms ir kitokiai sportinio ar varžybinio pobūdžio paskirčiai, naudoti jį kaip mokomąjį automobilį, taip pat naudoti Automobilio nuolatinio padidinto apkrovimo režimu (sunkių krovinių vežimas ir pan.), naudoti Automobilio tokiems tikslams, kokiems jis nėra pritaikytas, naudoti Automobilio Lietuvos Respublikos teisės aktais uždraustai veiklai vykdyti.

4.3.3 Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Automobiliuose nebūtų rūkoma, o jei Automobiliu vežami gyvūnai, jie turi būti vežami tik tam specialiai pritaikytose dėžėse, užtikrinant, kad Automobilis nebūtų išteptas.

4.3.4 Nuomininkas privalo užtikrinti, kad, palikus Automobilį stovėti net ir trumpam laikui, būtų išjungtos šviesos ir grotuvas, uždaryti langai, stoglangis, užrakinti visi užraktai.

4.3.5 Nuomininkas įsipareigoja užbaigęs nuomą pastatyti Automobilį bet kurioje Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą zonų schemoje nurodytoje mokamoje arba nemokamoje Automobilio stovėjimo vietoje (mėlynojoje, raudonojoje, geltonojoje arba žaliojoje zonoje), kaip nurodyta Trafi, arba Nuomotojo „Rezervuota SPARK“ ženklu pažymėtoje Automobilių stovėjimo aikštelėje, arba Įkrovimo stotelėje.

4.3.6 Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad užbaigus nuomą Automobilis nebus statomas privačiose automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemuose, tretiesiems asmenims rezervuotose Automobilių stovėjimo vietose. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad Automobilis nebus paliekamas toje vietoje, kur statyti Automobilį draudžia kelio ženklai ir/arba kelio ženklinimas. Nuomininkas negali palikti Automobilio „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose bei kitaip pažeisti Kelių eismo taisykles. Nuostata draudžianti palikti Automobilį „Rezervuota stovėjimo vieta“ kelio ženklo galiojimo zonoje yra netaikoma tik tais atvejais, kai po kelio ženklu yra pritvirtintos papildomos lentelės “Elektromobiliai”, “Išskyrus elektromobilius” bei specialiai SPARK elektromobiliams rezervuotose Automobilių stovėjimo vietose, išimtis netaikoma tais atvejais, kai po kelio ženklu yra pritvirtinta lentelė patikslinanti arba apribojanti kelio ženklo galiojimo laiką. Nuostata draudžianti Nuomininkui palikti automobilį „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose taikoma visais atvejais, kai po kelio ženklais yra pritvirtintos papildomos lentelės patikslinančios arba apribojančios kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimo laiką, t. y. Nuomininkas negali palikti Automobilio kelio ženklų galiojimo zonose, po kuriais yra pritvirtintos papildomos lentelės patikslinančios arba apribojančios kelio ženklų galiojimo laiką. Atsakomybė už Kelių eismo taisyklių ir/arba kitų teisės aktų pažeidimus ar šių Taisyklių nesilaikymą, netinkamoje vietoje pastačius Automobilį, tenka Nuomininkui.

4.3.7 Griežtai draudžiami bet kokie veiksmai ar bandymai nuskaityti Automobilio sistemos duomenis, juos nukopijuoti, pakeisti ar panaikinti.

4.3.8 Draudžiama išvežti Automobilį už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.

5. AUTOMOBILIO NAUDOJIMO PABAIGOS SĄLYGOS

5.1 Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį ne blogesnės būklės negu gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Sprendžiant dėl Automobilio normalaus nusidėvėjimo, Šalys vadovaujasi 2010 m. kovo 01 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, kuri paskelbta asociacijos interneto svetainėje adresu: http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf, (ši atmintinė laikoma neatskiriama Sutarties dalimi) bei valstybinės techninės apžiūros taisyklių nustatytais reikalavimais. Prie natūralaus nusidėvėjimo, be kitų pažeidimų, nėra priskiriama:

5.1.1 Sulaužytos, deformuotos ir kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės;

5.1.2 Neveikiantys prietaisai ir mechanizmai;

5.1.3 Kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įskilimai ir ryškūs (pažeistas dažų sluoksnis iki grunto) įbrėžimai;

5.1.4 Dažų sluoksnio nusidėvėjimas kaip intensyvaus Automobilio plovimo ir/arba valymo pasekmė;

5.1.5 Nekokybiškai atliktas remontas ir/arba dėl tokio remonto atsiradę defektai;

5.1.6 Kėbulo stiklų įskilimai;

5.1.7 Kėbulo stiklų subraižymai, atsiradę kaip netvarkingo naudojimosi ir/arba valymo pasekmė;

5.1.8 Interjero sugadinimai, tokie kaip pradeginti ar sutepti krėslai, sulaužytos plastmasinės priekinės panelės dalys, bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir pan.;

5.1.9 Pažeista kėbulo geometrija.

5.2 Jeigu Nuomininkas, užbaigęs Automobilio nuomą arba Nuomotojui ir/arba Tarpininkui Taisyklių 5.3. punkte numatytu atveju pareikalavus, tinkamu būdu jo negrąžina, Nuomotojas ir/arba Tarpininkas visais atvejais kreipiasi į policiją dėl Automobilio vagystės, taip pat turi teisę užblokuoti Automobilio užvedimą.

5.3 Tarpininkas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti grąžinti Automobilį, jeigu Nuomininkas naudojasi juo ilgiau negu 30 (trisdešimt) dienų arba pavojingai ir/arba neteisėtai naudoja Automobilį ir/arba pažeidžia šias Taisykles ir/arba Sutartį. Tokiu atveju Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Automobilį Nuomotojui, pristatydamas jį į bet kurią Taisyklių 4.3.5 ar 4.3.6 punkte nurodytą vietą ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo Nuomotojo reikalavimo gavimo (Mobiliojoje programoje ar bet kokiu kitu teisės aktų nedraudžiamu būdu) momento. Nuomininkui laiku negrąžinus Automobilio Nuomotojui, Nuomotojas turi teisę užblokuoti Automobilio valdymą ir atsiimti Automobilį.

5.4 Sąskaita už naudojimąsi Automobiliu yra išrašoma tam asmeniui, kurį Nuomininkas nurodė prieš pradėdamas naudotis Automobiliu, ir nėra keičiama.

6. AUTOMOBILIO GEDIMAI IR APGADINIMAI

6.1 Jeigu Automobilis sugenda, prietaisų skydelyje užsidega įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai ir/arba nėra galimybės toliau saugiai eksploatuoti Automobilio, Nuomininkas privalo nedelsdamas nutraukti naudojimąsi Automobiliu, informuoti apie tai Nuomotoją Trafi nurodytu telefonu ir vykdyti tolesnius Nuomotojo nurodymus.

6.2 Įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms aplinkybėms apgadinus Automobilį, Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Nuomotoją bei atitinkamas tarnybas (policiją, gaisrinę gelbėjimo tarnybą ar pan.), užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir atlikti kitus reikiamus veiksmus, siekiant išvengti ar sumažinti gresiančią žalą Automobiliui ir/arba asmenims bei turtui.

6.3 Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Automobilis nebūtų toliau naudojamas tuo atveju, jeigu jis sugenda ir tolesnis jo naudojimas gali lemti didesnius gedimus, didinti žalą arba kelti grėsmę eismo saugumui.

7. REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUS NAUDOJANTIEMS ASMENIMS IR SU TUO SUSIJĘ NUOMININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1 Nuomininkas, vairuojantis Automobilį, privalo turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (galiojantį ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus), būti blaivus ir neapsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat draudžiama perduoti Automobilį vairuoti kitiems asmenims.

7.2 Nuomininkas, naudodamasis Automobiliu, turi laikytis Kelių eismo taisyklių ir visų kitų teisės aktų reikalavimų.

8. NUOMININKO ATSAKOMYBĖ

8.1 Nuo Automobilio naudojimo pradžios (Taisyklių 4.1.1 punktas) iki pabaigos (Taisyklių 4.1.7 punktas) Nuomininkas yra visiškai atsakingas už Automobilį, jam pereina didesnio pavojaus šaltinio valdytojo rizika ir atsakomybė.

8.2 Bet kokiu atveju, Sutartyje ir/arba Taisyklėse numatytų baudų taikymas neatleidžia Nuomininko nuo pareigos įvykdyti Sutartyje ir/arba Taisyklėse numatytas prievoles.

8.3 Tarpininko ir/arba Nuomotojo nepasinaudojimas Sutartyje ir/arba Taisyklėse numatytomis teisėmis nereiškia jų atsisakymo ir pasinaudojimas tomis teisėmis iš dalies nedraudžia toliau tokiomis teisėmis naudotis.

8.4 Tuo atveju, jeigu pranešimas apie Automobilio, jo įrangos ir/arba dokumentų defektus, trūkumus ir/arba kitus neatitikimus nebuvo pateiktas iki Automobilio faktinio naudojimo pradžios, už visus paaiškėjusius Automobilio, jo įrangos ir dokumentų defektus, neatitikimus bei trūkumus yra atsakingas Nuomininkas.

8.5 Nuomininkui pažeidus Kelių eismo taisykles ir/arba kitus teisės aktus, Nuomininkas kiekvieno tokio pažeidimo atveju įsipareigoja atlikti papildomai Nuomotojo nurodytus veiksmus (pvz., policijos pranešimų persiuntimą ir kt.), sumokėti Nuomotojui baudą, numatytą Baudų sąraše, taip pat atlyginti visus Nuomotojo bei Tarpininko dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius.

8.6 Nuomininkui pažeidus Taisykles/Sutartį, taikomos Baudų sąraše ir kitos Sutartyje numatytos netesybos. Nuomininkas patvirtina, kad šios netesybos yra nedidelės ir pagrįstos, bei sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, kadangi jos Šalių susitarimu laikomos minimaliais ir neįrodinėtinais Nuomotojo nuostoliais, patirtais dėl Taisykles/Sutartį pažeidusio Nuomininko veikos.

8.7 Už šiose Taisyklėse, Sutartyje bei Baudų sąraše nustatytų netesybų (baudų, delspinigių), išskaičiavimų, Nuomos ir Paslaugų mokesčių bei visų kitų mokėjimų, susijusių su naudojimųsi Nuomotojo Automobiliais Trafi bei Trafi veikla, yra atsakingas Tarpininkas, kuris surenka minėtus mokėjimus Nuomotojo vardu.

9. AUTOMOBILIO TRŪKUMAI IR NEATITIKIMAI BEI SU JAIS SUSIJUSI NUOMOTOJO ATSAKOMYBĖ

9.1 Nuomotojas užtikrina, kad Automobilis būtų techniškai tvarkingas ir paruoštas eksploatavimui.

9.2 Automobilis yra Nuomotojo nuosavybė, todėl Nuomotojas yra visiškai atsakingas už Naudotojui pateikiamo Automobilio tinkamumą naudoti pagal paskirtį, išankstinius Automobilio gedimus bei visus kitus techninius Automobilio reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Naudotojas patiria žalą dėl nuo jo nepriklausomų aplinkybių, kurioms turėjo įtaką Automobilio gedimai ar netinkamas paruošimas naudoti, Nuomotojas tiesiogiai atsako prieš Naudotoją.

9.3 Trūkumais nėra pripažįstami tie Automobilio trūkumai, kurie nedaro įtakos eismo saugumui ar jo nedarys artimiausiu metu, taip pat tie, kurie nėra netinkamos Nuomotojo atliekamos Automobilio techninės priežiūros pasekmė.

9.4 Nuomotojas bei Tarpininkas atsako už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą̨ ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Nuomininkui padarytus tiesioginius nuostolius. Nuomotojas ir Tarpininkas neatsako už̌ vietos savivaldos institucijų ar kitų trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Nuomotojas ir Tarpininkas taip pat neatsako už nuostolius, kuriuos Nuomininkas patiria ar gali patirti dėl Automobilio neefektyvaus naudojimo ir už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Automobilis neatitiko Nuomininko lūkesčių. Bet kokiu atveju Nuomotojas ir Tarpininkas neatsako už jokius netiesioginius nuostolius, o pagal Sutartį atlyginami nuostoliai negali būti didesni nei suma, kurią, padengiant šiuos nuostolius, išmokėtų jo civilinę atsakomybę apdraudusi draudimo bendrovė.

9.5 Nuomotojas ir Tarpininkas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Automobiliu įvykus nelaimingam atsitikimui ar esant kitoms nuo Nuomotojo ir/ar Tarpininko nepriklausančioms priežastims.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1 Nuomotojas neprisiima jokios rizikos bei atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jeigu Nuomininkas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ir/arba Sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.2 Šiose Taisyklėse nurodytos sąlygos gali būti keičiamos Tarpininko vienašališkai, apie jų pakeitimą informuojant Nuomininką (pakeistos Taisyklės yra skelbiamos Trafi). Dėl šios priežasties Nuomininkui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti prieš kiekvienos Automobilio nuomos pradžią.

10.3 Kiekviena Šalis įsipareigoja pranešti kitai Šaliai el. paštu ar Trafi vidine žinučių teikimo sistema ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu pasikeičia jos buveinės (gyvenamosios vietos) adresas ar kiti Sutartyje nurodyti kontaktiniai duomenys.

10.4 Taisyklėse naudojamos sąvokos, rašomos didžiąja raide, turi joms Sutartyje suteiktą reikšmę, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse yra aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta kitaip.

Priedas Nr. 1 BAUDŲ SĄRAŠAS

Prarastas arba nepataisomai sugadintas baterijos įkrovimo kabelis, jeigu tai įvyko dėl Naudotojo kaltės ar didelio neatsargumo

500 Eur

Baterijos įkrovimo kabelis yra Automobilio bagažinėje

Prarastas arba nepataisomai sugadintas navigacijos priedėlis Garmin, jeigu tai įvyko dėl Naudotojo kaltės ar didelio neatsargumo

200 Eur

Priedėlis turi būti paliktas Automobilio salone, tam skirtoje vietoje

Prarastas ar sužalotas (sugadintas) Automobilio raktas ir/arba dokumentai, jeigu tai įvyko dėl Naudotojo kaltės ar didelio neatsargumo

200 Eur

Užbaigus nuomą, Automobilio raktas ir dokumentai turi būti palikti Automobilyje

Rūkyta Automobilio salone

100 Eur

Nikotino kvapo pašalinimui reikalingas profesionalus salono valymas

Prišiukšlinta Automobilio salone

30 Eur

Užbaigus nuomą, Automobilio salone negalima palikti šiukšlių, maisto, skysčių bei kitų daiktų

Sugadintas Automobilio interjeras ir/arba jo detalės

Protingų ir pagrįstų valymo ir remonto išlaidų pilnas padengimas

Interjero atstatymui gali būti reikalingas profesionalus valymas, remontas bei originalios dalys

Nuomos metu pažeistos Kelių eismo taisyklės ir/arba kiti teisės aktai, kai pranešimas apie tai bus gautas jau pasibaigus nuomai

30 Eur

Bauda taikoma padengti Nuomotojo administracines išlaidas; trečiųjų asmenų paskirtas nuobaudas už Naudotojo įvykdytus pažeidimus turi sumokėti Naudotojas papildomai

Automobilis perduotas vairuoti trečiajam asmeniui

200 Eur

Teisę vairuoti Automobilį turi tik pats Naudotojas

Nepranešta apie eismo įvykį arba delsta apie jį pranešti

300 Eur

Patekęs į eismo įvykį su Automobiliu, Naudotojas privalo nedelsiant pranešti policijai, kitoms tarnyboms (pagal poreikį) bei Nuomotojui